Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DUOKOMP KALKULATORY - REGULAMIN

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DuoKomp Kalkulatory (zwanego dalej „Serwisem”), prowadzonego przez Twin Points Technologies V.O.F., z siedzibą Strevelsweg 700 - 303 A5369, 3083AS Rotterdam, figurującą w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 82157111 (zwaną dalej „Usługodawcą”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 2. Usługi w Serwisie dostarczane są pod postacią:
  1. Możliwego do pobrania i zainstalowania na lokalnym komputerze programu DuoKomp Kalkulatory. Sposób korzystania z tego programu określa dołączona do niego odrębna umowa licencyjna, której postanowień niniejszy Regulamin nie narusza i przed którym ma ona zawsze pierwszeństwo.
  2. Aplikacji internetowych oraz zbioru parametrów, porad i innych treści publikowanych bezpośrednio w Serwisie i działających wyłącznie lub przede wszystkim w przeglądarce internetowej (zwanych dalej odpowiednio „Aplikacjami” oraz „Treściami”). Dalsze postanowania Regulaminu odnoszą się wyłącznie do tego zakresu usług, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

  Postanowienia szczegółowe

 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i co do zasady nie wymaga rejestracji. Z Serwisu może korzystać każdy zainteresowany w dowolnym czasie i zakresie. Nie wyklucza to jednak wprowadzenia przez Usługodawcę wyraźnie oznaczonych funkcjonalności dostępnych po zarejestrowaniu użytkownika, ani promowania w Serwisie innych odpłatnych usług i rozwiązań.
 4. Z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 5 i 6, Aplikacje i Treści zamieszczone w Serwisie, jak również Serwis rozumiany jako określony mechanizm sam w sobie, dostarczane są w formie „jak są” i ich użytkownicy korzystają z nich wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz bez możliwości zgłaszania roszczeń co do w szczególności ich zawartości, wyglądu, funkcjonalności lub wymagań. Jakkolwiek Usługodawca dokłada starań, aby Serwis sam w sobie oraz publikowane w nim Aplikacje i Treści działały poprawnie i zawierały rzetelne i aktualne informacje w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jednak nie gwarantuje, że nie wystąpią błędy lub nieścisłości i w takim wypadku nie ponosi za nie odpowiedzialności. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość czasowego lub stałego zawieszenia części lub całości usług świadczonych w ramach Serwisu bez uprzedniego ostrzeżenia i podania przyczyny.
 5. Niezależnie od tego jakie Treści publikowane są w Serwisie, w żadnym wypadku nie mają one charakteru porad prawnych, w tym w szczególności z zakresu prawa podatkowego oraz o rachunkowości. Usługodawca nie prowadzi działalności, której częścią byłoby udzielanie takich porad w jakikolwiek sposób.
 6. Usługodawca nie ma obowiązku udzielania żadnych dodatkowych informacji na temat Aplikacji, Treści i mechanizmów Serwisu ponad to, co zostało w nim opublikowane. W szczególności nie ma obowiązku zapewnienia jakiegokolwiek dodatkowego wsparcia technicznego. Jeśli mimo wszystko informacje takie zostaną udzielone jakąkolwiek drogą, w szczególności emailem lub telefonicznie, Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich rozbieżności ze stanem faktycznym lub prawnym i są one udzielane na wyłączną odpowiedzialność podmiotu żądającego informacji.
 7. W zakresie w jakim Aplikacje i Treści dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawem autorskim, wyłączne prawa autorskie przysługują Usługodawcy, a użytkownicy uzyskują tylko takie ograniczone uprawnienia, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu oraz bezwględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Treści publikowane w Serwisie podlegajace ochronie prawem autorskim mogą być cytowane pod warunkiem wyraźnego wskazania autorstwa oraz podania linka do konkretnej strony Serwisu zawierającej Treść w pełnej, nieskróconej postaci.
 9. Postanowienia końcowe

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie Internetowym.
 11. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry