Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.10.
Kalkulatory »
KALKULATOR VAT NETTO-BRUTTO

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Kalkulator VAT pozwala przeliczać pomiędzy sobą wartości netto i brutto z uwzględnieniem dowolnej stawki VAT, w tym również zagranicznej. Może mieć on różne zastosowania praktyczne, w tym również wspomaganie fakturowania. Jeśli jednak zachodzi potrzeba wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur, zamówień), które zawierają kwoty netto, brutto i VAT, zaleca się użycie dedykowanego w tym celu oprogramowania ‐ Proste Faktury lub Sprzedaż i Magazyn. Wciąż jednak kalkulator może być przydatnym narzędziem jeśli przeliczanie wartości odbywa się w oderwaniu od konkretnych dokumentów typu faktury. Użycie do tego celu zwykłego kalkulatora ogólnego przeznaczenia jest bowiem mało wygodne i może wymagać wykonania wielu operacji i zapisywania pośrednich wyników.

Kalkulator VAT netto-brutto

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik musi podać następujące dane:

  • sposób obliczeń: od netto, od brutto lub dopasowanie wartości netto i brutto do określonej kwoty VAT,
  • kwota bazowa ‐ zależnie od opcji wybranej wyżej jest to kwota netto, brutto lub VAT, do której zostaną dopasowane wszystkie pozostałe,
  • stawka VAT ‐ z listy lub dowolnie wpisana przez użytkownika.

Zasady obliczeń

Obliczenia przeprowadzane są wg reguł wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W przypadku obliczeń od kwoty netto, wartość podatku wyliczana jest procentowo na jej podstawie, zaś wartość brutto to suma wartości netto i wyliczonego podatku.

W przypadku obliczeń od kwoty brutto, wartość podatku to iloczyn kwoty bazowej oraz stawki podatku podzielony przez stawkę podatku + 100%. Wartość podatku to wówczas różnica pomiędzy wartością brutto a netto.

W przypadku dopasowania do kwoty VAT, najpierw obliczana jest wartość netto jako iloraz kwoty bazowej i stawki podatku. Wartość brutto to wówczas suma wartości netto i podatku.

Należy jednak pamiętać, że obliczenia prowadzone są na wartościach pieniężnych przybliżanych arytmetycznie do 2 miejsc dziesiętnych. Powoduje to często skutek uboczny tego rodzaju, że obliczenia na teoretycznie tych samych kwotach przeprowadzone różnymi metodami nie są do końca spójne. To normalne i wynika z faktu, że pewna część wyników obliczeń pośrednich ma więcej niż 2 miejsca dziesiętne, jednak następcze zastosowanie przybliżenia powoduje, że część wartości zostaje utracona lub, przeciwnie, dodana nadmiarowo. Np. powszechnie znanym problemem jest to, że pewna ilość wartości brutto nie jest możliwa do uzyskania podczas obliczeń bazujących na wartości netto. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się podać taką wartość jako wartość brutto i nakazać programowi wyliczenie od niej podatku i wartości netto ‐ program zrobi co możliwe, aby takie wyliczenie przeprowadzić. Może jednak wówczas wystąpić niespójność np. takiego rodzaju, że suma wartości netto i podatku będzie o 1 grosz odbiegała od wartości brutto. Podobnie problemy występują także przy doposowywaniu wartości do kwoty podatku.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako zestawienie wszystkich trzech kwot oraz zastosowanej stawki podatku.

Kalkulatory online

Aby skorzystać z kalkulatora w wersji online, kliknij link:

Spis treści