Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.9.
Kalkulatory »
KALKULATOR OPŁATY PROLONGACYJNEJ

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Kalkulator wylicza opłatę prolongacyjną wynikającą z Ordynacji podatkowej na potrzeby odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległego podatku lub innej należności publicznoprawnej, do której ten rodzaj opłaty prolongacyjnej ma zostosowanie. Do jej wyliczenia ma zastosowanie stawka procentowa będąca połową standardowej stawki za odsetki podatkowe.

Kalkulator opłaty prolongacyjnej

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu obliczenia opłaty prolongacyjnej użytkownik musi podać następujące dane:

  • pierwszy dzień naliczania opłaty,
  • ostatni dzień naliczania opłaty,
  • podstawa (kwota) obliczenia opłaty,
  • data ustalenia opłaty (np. decyzji podatkowej).

Zasady obliczeń

Na podstawie wprowadzonych parametrów program oblicza opłatę prolongacyjną stosując 50% stawki odsetek podatkowych. Bardzo istotnym parametrem jest przy tym data ustalenia opłaty. W praktyce jest ona zwykle wcześniejsza niż ostatni dzień okresu, za który nalicza się opłatę. Dlatego nawet jeśli po ustaleniu opłaty nastąpi zmiana stawek odsetek podatkowych, nie wpływa to już na kwotę opłaty i taka ewentualna zmiana nie jest uwzględniana przez program. Dzięki temu umożliwia on wyliczenie wysokości nie tylko takiej opłaty prolongacyjnej, która zostanie dopiero ustalona w przyszłości, ale również opłaty naliczonej w nawet dość już odległej przeszłości, gdy obowiązywały stawki odsetek inne niż obecnie.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako wartość należnej opłaty prolongacyjnej zaokrąglonej do pełnych złotych oraz szczegółowe rozbicie tego wyliczenia na podokresy wynikające z obowiązywania różnych stawek odsetek podatkowych.

Kalkulatory online

Aby skorzystać z kalkulatora w wersji online, kliknij link:

Spis treści