Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.1.
Kalkulatory »
KALKULATORY WYNAGRODZEŃ

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Kalkulatory wynagrodzeń służą do obliczania szczegółowych składników wynagrodzeń dla celów przede wszystkicm płacowo-kadrowych, podatkowych i ubezpieczeniowych. Jakkolwiek kalkulatory prezentują bardzo szczegółowe wyniki obliczeń, to do regularnego rozliczania płac zaleca się jednak używać programu, który pozwala robić to w sposób zautomatyzowany, jak np. DuoKomp Księga Podatkowa. Kalkulatory wynagrodzeń dostępne są w 2 postaciach:

 • Kalkulator wynagrodzeń za pracę,
 • Kalkulator wynagrodzeń cywilnoprawnych (np. z umów zlecenia i umów o dzieło).

Z technicznego punktu widzenia są to 2 odmiany tego samego kalkulatora, uwzględniają one jednak nieco odmienną specyfikę obliczania składników wynagrodzeń w zależności od tego czy są świadczeniami na podstawie prawa pracy czy prawa cywilnego. Korzystają one również z tego samego zestawu parametrów oraz prezentują jako wynik obliczeń taką samą tabelę składników. Mimo wszystko różnią się jednak nieco interfejsem użytkownika, przede wszystkim z racji innego katalogu wartości i parametrów wyjściowych.

Kalkulatory wynagrodzeń - okno główne

Wartości i ustawienia wejściowe

Kalkulator wynagrodzenia za pracę

 • kwota wyjściowa,
 • rodzaj kwoty wyjściowej,
 • miejsce zatrudnienia,
 • stawka ubezpieczenia wypadkowego,
 • uwzględnienie składki na Fundusz Pracy,
 • stawka podatku dochodowego,
 • uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy,
 • uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów,
 • uwzględnienie zwolnienia z podatku,
 • uwzględnienie tzw. ulgi dla klasy średniej (2022).

Kalkulator wynagrodzenia cywilnoprawnego

 • kwota wyjściowa,
 • rodzaj kwoty wyjściowej,
 • stawka ubezpieczenia wypadkowego,
 • rodzaj kosztów uzyskania przychodów (wg stawki lub ryczałtowe),
 • stawka podatku dochodowego (przy kosztach wg stawki),
 • uwzględnienie zwolnienia z podatku,
 • uwzględnienie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne oraz Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Zasady obliczeń

Choć z punktu widzenia użytkownika kalkulatory wynagrodzeń umożliwiają przeprowadzenie obliczeń wg trzech metod (rodzaj kwoty wyjściowej), to jednak matematycznie i formalnie jedyną możliwą i poprawną jest metoda obliczania składników wynagrodzenia od kwoty brutto należnej pracownikowi. Na tej podstawie program wylicza składniki świadczenia wg obowiązujących przepisów. Pozostałe dwie metody, tj. wg od kwoty netto pracownika oraz brutto pracodawcy, polegają w rzeczywistości na wykonywaniu obliczeń metodą od kwoty brutto pracownika tak długo, aż będzie ona pasowała do jednej z 2 pozostałych kwot podanych przez użytkownika. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że zdarza się, że podana przez użytkownika kwota netto pracownika lub brutto pracodawcy w rzeczywistości nie istnieje, tj. nie można dopasować jej do żadnej kwoty brutto pracownika. Objawia się to zwykle tym, że obliczenie wykonane ponownie na podstawie wyliczonej wtórenie kwoty brutto pracownika da w rzeczywistości kwotę netto pracownika lub brutto pracodawcy różną np. o 1 grosz od wartości wpisanej wcześniej przez użytkownika. Zaleca się więc dokonać taką następczej weryfikacji w każdym przypadku, gdy składniki świadczenia obliczone były od kwoty netto pracownika lub brutto pracodawcy.

Wyniki

Kalkulatory wynagrodzeń zwracają rozbite na kolumny dla pracownika i dla pracodawcy następujące wartości:

 • wynagrodzenie brutto,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • dochód,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,
 • składki na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • wartość tzw. ulgi dla klasy średniej (2022),
 • podstawa obliczenia podatku dochodowego,
 • zmniejszenie podatku dochodowego,
 • obliczony podatek dochodowy,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • należny podatek dochodowy,
 • wynagrodzenie netto.

Parametry użytkownika

W przypadku wersji pod Windows kalkulatory wynagrodzeń należą do tych komponentów pakietu, które udostępniają użytkownikowi edycję parametrów, na postawie których wykonywane są obliczenia. Są one dostępne po kliknięciu przycisku Parametry jako osobne zestawy dla poszczególnych lat. Użytkownik może zarówno tworzyć swoje własne zestawy jak i modyfikować istniejące. Udostępnienie parametrów ma jednak przeznaczenie głównie poglądowe i edycja powinna być wykonywana tylko wyjątkowo, gdy np. nie ma możliwości uzyskania aktualizacji programu po zmianach jakie zaszły z kolejnym rokiem. Parametry użytkownika zostaną bowiem nadpisana z chwilą ponownej istalacji programu, zwykle w jego aktualniejszej wersji.

Kalkulatory wynagrodzeń - parametry użytkownika

Kalkulatory wynagrodzeń online

Aby skorzystać z kalkulatorów w wersji online, kliknij odpowiedni link:

Spis treści