Zdalny magazyn danych
Ochrona i współdzielenie danych
Zobacz nasz profil na Facebooku

Zdalny magazyn danych - Dokumentacja

Rozdział 4.
ZDALNY MAGAZYN DANYCH – FTP

Spis treści    

Ogólne przeznaczenie usługi

FTP (File Transfer Protocol) to typowe rozwiązanie służące do przesyłania plików na zdalny serwer. Pliki mogą być tam przechowywane również w celu archiwizacji i udostępniania innym użytkownikom. Jest to jedna z „tradycyjnych” usług sieciowych o długiej historii. Przeznaczona dla użytkowników o średnim stopniu zaawansowania w zakresie obsługi komputerów i sieci.

Dostęp do usługi

Funkcjonalność narzędzia Zdalny magazyn danych – FTP realizowana jest przez dedykowany mu interfejs użytkownika, zasadniczo taki sam dla każdej aplikacji (zrzut nr 1). Sposób uzyskania dostępu do tej części interfejsu użytkownika zależy natomiast od rodzaju aplikacji nadrzędnej, tak jak opisano to w osobnym rozdziale.

Dostępem do usługi FTP zarządza aplikacja. Dane kont użytkowników przechowywane są w ustawieniach wybranej aplikacji (zrzut nr 2).

W ustawieniach nie są nigdy przechowywane hasła dostępowe – należy je podawać przy każdym logowaniu do usługi. Zaleca się ponadto korzystanie wyłącznie z serwerów FTP obsługujących TLS i łączenie się z jego użyciem. Zalecana obecnie wersja TLS to 1.2.

Zakres dostępnej funkcjonalności

  • połączenie i rozłączenie się od serwera – usługa pracuje w trybie ciągłej sesji; w razie potrzeby można skonfigurować podtrzymywanie sesji przez komendę NOOP;
  • wysyłanie na serwer archiwum danych lub ustawień programu;
  • pobranie i przywrócenie zaznaczonego archiwum;
  • pobranie zaznaczonego archiwum i zapisanie go w pliku na lokalnym komputerze,
  • utworzenie nowego katalogu,
  • usunięcie zaznaczonego pliku lub katalogu,
  • wyświetlenie fizycznych właściwości na serwerze zaznaczonego pliku,
  • nawigacja po katalogach w ustandaryzowany sposób opisany w rozdziale Ogólna koncepcja zdalnego katalogu.

Zakres dostępu do danych

Narzędzie FTP Zdalnego magazynu danych zakłada, że użytkownik logujący się z określonym loginem i hasłem do usługi na serwerze uzyska w niej takie uprawnienia, które są wystarczające do takich czynności jak tworzenie, pobieranie czy usuwanie plików. Jeśli jest inaczej, wówczas przy próbie dokonania nieuprawnionych operacji będą pojawiały się błędy. Nie mniej jednak to zawsze administrator serwera FTP definiuje uprawnienia użytkowników i możliwości w tym zakresie są różnorakie. Można sobie mimo wszystko łatwo wyobrazić, że dla tej samej przestrzeni na serwerze zostaną utworzone różne konta użytkowników, z których wybrani będą mogli wykonywać wszystkie operacje, ale pozostali nie będą mogli np. tworzyć nowych lub usuwać istniejących plików.

W typowych warunkach narzędzie FTP Zdalnego magazynu danych będzie widziało wszystkie pliki i katalogi jakie może widzieć zalogowany w danym momencie użytkownik. Również utworzone przez zupełnie inne programy. Dlatego dla porządku włączony jest filtr odrzucający zasoby nie rozpoznane po ich specyficznej nazwie, jak to opisano w rozdziale o ogólnych założeniach zdalnego katalogu. Dlatego też w sytuacji, gdy przestrzeń na serwerze FTP współdzielona jest na potrzebny różnego rodzaju zasobów o różnym pochodzeniu, zaleca się dla porządku utworzenie osobnego katalogu, który będzie zawierał wyłącznie archiwa danej aplikacji.

Niezależnie od narzędzia FTP Zdalnego magazynu danych, zazwyczaj możliwe będzie zalogowanie się do tych samych kont poprzez klienta FTP o ogólnym przeznaczeniu. Prawdopodobnie widoczne będą wówczas również pliki utworzone przez Zdalny magazyn danych. Prawdopodobnie też będzie można dokonywać na nich typowych operacji, w tym usuwanie, zmianę nazwy i przenoszenie. Nie zaleca się jednak zmieniać nazwy, gdyż na jej podstawie Zdalny magazyn danych rozpoznaje własne zasoby. W przypadku przenoszenia plików należy też uważać, aby nie trafiły poza przestrzeń widoczną dla użytkowników logujących się do serwera poprzez Zdalny magazyn danych.

Niezależnie od mechanizmu przywracania danych i ustawień w narzędziach Zdalnego magazynu danych w aplikacji, plik archiwum można pobrać na również ogólnych zasadach przy pomocy zwykłego klienta FTP ogólnego przeznaczenia i zapisać go np. na lokalnym dysku. Wówczas może zostać przywrócony w odpowiednim programie przy pomocy narzędzia Archiwizacja lokalna.

Spis treści