Zdalny magazyn danych
Ochrona i współdzielenie danych
Zobacz nasz profil na Facebooku

Zdalny magazyn danych

Co to jest Zdalny magazyn danych i do czego służy?

Zdalny magazyn danych to zestaw narzędzi dostępnych w programach Proste Faktury, DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, DuoKomp Księga Podatkowa oraz DuoKomp Delegacje. Pozwala na łatwe przechowywanie kopii baz danych i ustawień tych aplikacji w popularnych usługach internetowych. Najważniejsze zastosowania Zdalnego magazynu danych to:

 • Zabezpieczenie danych i ustawień przed utratą na skutek zdarzeń losowych lub działań innych osób, takich jak:
  • kradzież, awaria lub zniszczenie komputera,
  • awaria oprogramowania lub atak wirusa,
  • przypadkowe lub celowe skasowanie.
  Dane i ustawienia są wówczas bezpieczne, ponieważ jeśli ich kopia znajduje się poza lokalnym komputerem, to nie jest narażona na skutki zdarzenia, które ten komputer dotknęło.

 • Wygodne przenoszenie danych i ustawień pomiędzy komputerami jeżeli użytkownik korzysta z kilku kopii programu w różnych fizycznych lokalizacjach (dotyczy programów innych niż DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, gdyż ten ostatni z założenia posiada innego rodzaju rozwiązanie w postaci architektury klient-serwer). Wysłanie kopii danych lub ustawień do zdalnego katalogu i pobranie ich na docelowym komputerze jest wówczas najwygodniejszym sposobem ich transferu.

Jak działa Zdalny magazyn danych?

W chwili obecnej na potrzeby przechowywania kopii danych i ustawień obsługiwane są następujące usługi:

 • FTP,
 • skrzynka email (POP3 & SMTP),
 • Google Drive.

Użytkownik korzysta wyłącznie z własnych, całkowicie niezależnych od twórców programów kont w wymienionych usługach. Zabezpieczenie transferu i składowania danych realizowane jest zgodnie ze specyfikacjami tych usług. To bardzo istotne znaczenie, gdyż użytkownik decyduje nie tylko o tym czy i kiedy zapisać dane poza lokalnym komputerem lub lokalną siecią, ale wybiera również miejsce docelowe składowania danych – rodzaj usługi oraz jej dostawcę.

Jak mogę skorzystać z narzędzi Zdalnego magazynu danych?

Korzystanie ze Zdalnego magazynu danych odbywa się bezpośrednio poprzez interfejs programów Proste Faktury, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje oraz poprzez Menedżer Serwera programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Pierwsze 3 z nich posiadają odpowiednią opcję w menu głównym oraz w pasku narzędzi okna głównego.

W Menedżerze Serwera programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn odpowiednia opcja znajduje się na karcie Archiwizacja.

Okno programu jakie się pojawi po kliknięciu wymienionych opcji zapewnia dostęp do wszystkich funkcjonalności usługi.

Czy Zdalny magazyn danych wymaga dodatkowej aktywacji?

Zdalny magazyn danych jako taki nie wymaga żadnej specjalnej aktywacji oraz sam w sobie jest całkowiecie bezpłatny. Jest to możliwe, gdyż, jak wspomniano wyżej, użytkownik korzysta z tego zestawu narzędzi poprzez własne indywidualne konta w wybranych przez siebe usługach sieciowych. Nie mniej jednak niektóre z usług mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników programów. Tj. dla użytkowników posiadających już klucz aktywacjny do programu za pośrednictwem którego korzystają z narzędzia. W tej chwili dotyczy to korzystania z dysków Google. Więcej informacji nt. temat w FAQ oraz dokumentacji.

Czy w celu skorzystania ze Zdalnego magazynu danych muszę zaktualizować oprogramowanie?

Ponieważ użytkownik korzysta ze Zdalnego magazynu danych bezpośrednio z interfejsów naszych programów, muszą one spełniać minimalne wymagania co do wersji:

 • DuoKomp Delegacje – min. wersja 1.9,
 • DuoKomp Księga Podatkowa – min. wersja 7.5,
 • DuoKomp Proste Faktury – min. wersja 3.7,
 • DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – min. wersja 1.6.

Jeżeli użytkownik posiada starszą wersję oprogramowania, wówczas w celu skorzystania ze Zdalnego magazynu danych musi ją najpierw zaktualizować na zasadach ogólnych co najmniej do wersji wymienionych wyżej. W przyszłości, wraz z rozwojem naszych programów, zewnętrznych usług oraz ewolucją technologicznych wymagań do korzystania z nich, prawdopodobna jest konieczność aktualizacji do kolejnych wersji jakie dopiero się ukażą, aby móc w pełni korzystać z dostępnych wówczas, unowocześnionych rozwiązań.

Ponieważ w przypadku niektórych licencji niektórych z naszych programów aktualizacja do nowszej wersji może być płatna, należy w razie potrzeby wziąć to pod uwagę na ogólnych zasadach decydując się również na skorzystanie z narzędzia Zdalny magazyn danych.