Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 8.4.
Lokalizacja »
DOKUMENTY WIELOWALUTOWE

Spis treści    

Waluty w dokumentach

Dla następujących dokumentów możliwe jest wyrażenie zawartych w nich kwot w 2 różnych walutach, z których jedną jest złoty polski (PLN), ale druga może być dowolnie wybrana spośród walut widniejących w tabelach A i B Narodowego Banku Polskiego:

 • faktury VAT,
 • faktury kasowe,
 • faktury marża,
 • faktury pro forma,
 • faktury wewnętrzne,
 • faktury korygujące,
 • rachunki,
 • noty księgowe.

Technicznie, ani formalnie rzecz biorąc nie są to odrębne rodzaje dokumentów. Dla każdego z nich program umożliwia jednak wybór zarówno waluty bazowej, w której w wprowadzane są przez użytkownika wszelkie kwoty na zasadach całkowicie ogólnych, jak i opcjonalnej dodatkowej waluty na którą te wartości zostaną dodatkowo przeliczone. Przeliczenie to może być widoczne na obrazie dokumentu (wydruk, podgląd, PDF) lub nie. Odpowiednie opcje dostępne są na analogicznych zasadach w oknach wywołyanych przyciskami Zaawansowane w formularza edycyjnych odpowiednich dokumentów:

Dodatkowo możliwe jest wybranie domyślnej waluty bazowej dla nowo tworzonych dokumentów - na karcie Sprzedaż w ogólnych ustawieniach programu. Standardowym ustawieniem domyślnym jest złoty polski (PLN).

Ponadto istnieją inne dokumenty, w szczególności dzienne zestawienie sprzedaży, WZ, PZ, noty odsetkowe oraz przypomnienia i wezwania do zapłaty, dla których można wybrać dowolną, ale tylko jedną walutę.

Przeliczenia międzywalutowe

Chcąc dokonać przeliczenia pomiędzy wartościami w złotym a wartościami w innej walucie należy w każdym wypadku podać kurs wymiany. Może on zostać:

 • skopiowany ze słownika (program robi to automatycznie z chwilą wyboru drugiej waluty),
 • pobrany z internetu z serwisu Narodowego Banku Polskiego,
 • wpisany bezpośrednio w odpowiednim polu.

Kurs wymiany może opcjonalnie zostać uzupełniony o sygnaturę tabeli kursowej. W przypadku pobierania kursów walut z usługi Narodowego Banku Polskiego sygnatura tabeli pobierana jest domyślnie. Może to być jednak sygnatura pochodząca z dowolnego innego źródła, w tym w szczególności dowolnego banku. Jeśli pole to zostanie w jakikolwiek sposób uzupełnione, jego wartość pojawi się na obrazie (wydruku) faktury jako uzupełnienie informacji o kursie wymiany.

Program przyjmuje następujące zasady przeliczeń międzywalutowych:

 • w przypadku faktur dostępne są 3 sposoby przeliczania wartości:
  1. od netto; przeliczana jest wartość netto każdej osobnej pozycji faktury typu mieszanego lub każdej pozycji podsumowania wg stawek VAT faktury typu netto lub brutto, zaś potem już od kwoty przeliczonej wyliczany jest podatek i wartość brutto (opcja domyślna dla dokumentów zaimportowanych z wersji programu wcześniejszych niż 1.9);
  2. od brutto; przeliczana jest wartość brutto każdej osobnej pozycji faktury typu mieszanego lub każdej pozycji podsumowania wg stawek VAT faktury typu netto lub brutto, zaś potem już od kwoty przeliczonej wyliczany jest podatek i wartość netto;
  3. każda z wartości (netto, podatek i brutto) przeliczana osobno (opcja domyślna), przy czym w fakturze typu mieszanego przeliczana jest każda osobna pozycja, zaś w przypadku faktury typu netto lub brutto każda pozycja podsumowania wg stawek VAT;
 • w każdym przypadku przeliczenie ceny netto w fakturze typu mieszanego ma tylko pomocniczy charakter i jest ona ilorazem przeliczonej wartości netto i ilości; w fakturach typu netto i brutto ceny nie są przeliczane w ogóle;
 • w fakturach korygujących typu mieszanego zawsze przeliczane są odrębnie trzy wartości korekty (netto, podatek, brutto) każdej poszczególnej pozycji, zaś w przypadku faktury typu netto lub brutto dostępne są wszystkie 3 metody przeliczeń walutowych i są one dokonywane na poziomie podsumowań;
 • w fakturach VAT marża przeliczana wartość sprzedaży dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej;
 • w rachunkach przeliczana wartość sprzedaży dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej; również w tym wypadku przeliczenie ceny jednostkowej ma tylko informacyjny charakter i odbywa się wg tej samej reguły co w fakturach;
 • w notach księgowych przeliczana wartość operacji dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej.

Należy uprzedzić, że program nie wnika czy taki sposób obliczeń spełnia wymogi danej operacji handlowej, ani czy tak przeliczony dokument wypełnia kryteria poprawnego dokumentu księgowego. O tym musi zawsze zadecydować sam jego wystawca z uwzględnieniem całokształtu okoliczności.

Ujawnianie przeliczeń na obrazie (wydruku) dokumentu

Należy odróżnić samo w sobie przeliczenie pomiędzy walutami od jego ujawnienia na obrazie dokumentu. Program udostępnia opcję pozwalającą zdecydować czy i jaki zestaw przeliczanych wartości jest widoczny na obrazie dokumentu. Opcja Przeliczenia widoczne na wydruku jest domyślnie włączona, ale można to dowolnie zmienić. To istotne jeśli ze względu na obowiązujące przepisy – n.p. na potrzeby JPK-FA lub JPK-V7M/K - istnieje obowiązek przeliczenia pewnych wartości (w szczególności podatku) na złote, ale użytkownik nie chce tego ujawnić na obrazie dokumentu przeznaczonym dla kontrahenta, który oczekuje wyłącznie dokumentu w umówionej z nim walucie innej niż PLN.

W przypadku zaznaczenia opcji Przeliczenia widoczne na wydruku można dodatkowo wybrać sposób uwidocznienia:

 • widoczne zarówno kwoty w walucie bazowej jak i kwoty przeliczone (domyślnie),
 • widoczne jedynie kwoty przeliczone.

Skorzystanie z ostatniej z opcji będzie przydatne np. jeśli użytkownik za punkt wyjścia swoich wewnętrznych rozliczeń przyjmuje złoty polski i chce, aby na potrzeby np. księgowe kwoty w PLN były zawsze bazowe, a nie przeliczone. Przeliczone mają być natomiast kwoty ujawniane kontrahentom zagranicznym. Możliwe jest wówczas wygenerowanie takiego obrazu dokumentu, na którym kontrahent nie widzi kwot bazowych, które w tym wypadku nie są dla niego w żaden sposób istotne.

Spis treści