Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego. Od 2006 r.
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.9

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 3.4.
Sprzedaż »
FAKTURY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE I EKSPORTOWE

Spis treści    

Zasady ogólne

W aspekcie terytorialnym program umożliwia wskazanie następujących opcji faktury:

  • lokalna / krajowa,
  • wewnątrzwspólnotowa,
  • eksportowa.

Jeśli chodzi o faktury eksportowe i wewnątrzwspólnotowe, to podobnie jak przepisy prawa podatkowego, program nie wyróżnia ich jednak jako odrębny rodzaj dokumentów. Są to w istocie „zwykłe” faktury VAT (w tym kasowe, korygujące oraz pro forma), choć cechują się następującymi swoistymi właściwościami:

  • w przypadku faktury stwierdzającej transakcję wewnątrzwspólnotową, numer identyfikacji podatkowej wystawcy (VAT ID) podawany jest w notacji z kodem kraju (w Polsce - „PL”);
  • w przypadku faktury „eksportowej” domyślna stawka podatku to 0%, zaś „wspólnotowej” - 0% lub n.p.; program co prawda nie zmusi użytkownika do wprowadzenia tych stawek jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne będzie podanie innej, ale działa w założeniu, że są one jedynymi rzeczywiście prawidłowymi.

Pojęcie transakcji wewnątrzwspólnotowej należy rozumieć w programie jako transakcję z podmiotem zarejestrowanym lub mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż wystawca kraju Unii Europejskiej, co skutkuje tym, że transkacja nie podlega opodatkowaniu niezerową stawką krajową. W praktyce program zakłada jednak, że w ten sposób dokumentowane będą głównie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (w typowym przypadku stawka 0%) lub dostawy usług rozliczane przez nabywcę (w typowym przypadku stawka n.p. - wewnątrzwspólnotowy reverse charge). W celu zapewnienia prawidłowego późniejszego przetwarzania dokumentów, w tym na potrzeby wydruku oraz tworzenia JPK lub wymiany danych z programem Księga Podatkowa, zarówno tak rozumiane transakcje wewnątrzwspólnotowe jak i transakcje eksportowe (tj. z podmiotami spoza Unii Europejskiej) należy w programie dokumentować wyborem odpowiedniego rodzaju transkacji i stawki VAT.

Dla poszczególnych dokumentów odpowiednie opcje mogą zostać wybrane w oknie wywoływanym przyciskiem Zaawansowane w formularzu faktury (zrzut nr 1). Ustawienie ogólne, stosowane domyślnie dla wszystkich nowo tworzonych dokumentów, można natomiast zmienić w oknie Ustawienia na karcie Sprzedaż (zrzut nr 2).

Wewnątrzwspólnotowy reverse charge

Szczególna sytuacja zachodzi, kiedy kontrahentem wystawcy faktury jest podatnik VAT zarejestrowany w innym kraju Unii Europejskiej i to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu dokonanego nabycia. W praktyce najczęściej mowa tu o usługach B2B opodatkowanych w kraju nabywcy. Faktura nie może wówczas zawierać stawki i kwoty podatku, powinna natomiast zawierać odpowiednią informację o rozliczeniu go przez nabywcę. Stwierdzenie wystąpienia takich okoliczności będzie się często wiązało z uprzednią weryfikacją statusu kontrahenta w VIES. Jeśli zachodzi taka sytuacja, w ustawieniach faktury należy wybrać opcję Opodatkowanie w kraju nabywcy (zrzut nr 3). Mając taką informację, program nie tylko automatycznie dobierze odpowiednie ustawienie stawki podatku (n.p.), ale również umieści odpowiednią informację na obrazie (wydruku) dokumentu (zrzut nr 4).

Spis treści