Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

REGULAMINY

Ogólny regulamin serwisu

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego programów DuoKomp Proste Faktury, DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje (zwanych dalej „Programami” oraz „Serwisem Internetowym”), prowadzonych przez Twin Points Technologies V.O.F., z siedzibą Strevelsweg 700 - 303 A5369, 3083AS Rotterdam, figurującą w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 82157111 (zwaną dalej „Usługodawcą”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 2. Regulamin obejmuje następujący zakres usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego (zwanych dalej „Usługami”):
  1. Przyjmowanie zamówień na klucze aktywacyjne do Programów (zwanych dalej „Kluczami aktywacyjnymi”) w wykonaniu i rozumieniu umów licencyjnych zawartych uprzednio lub mogących zostać zawartych w przyszłości pomiędzy użytkownikami Programów a Usługodawcą.
  2. Udostępnianie użytkownikom Programów, którzy nabyli dowolny Klucz aktywacyjny, Kont użytkowników Programów.
  3. Prowadzenie korespondencji handlowej z użytkownikami Programów.

  DZIAŁ II
  PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ NA KLUCZE AKTYWACYJNE

 3. Obecny lub przyszły użytkownik Programu, w szczególności taki, który zgodnie z jego umową licencyjną zakończył okres jego testowania i zamierza z niego dalej korzystać, składa zamówienie na Klucz aktywacyjny odblokowujący jego pełną funkcjonalność na czas określony lub nieokreślony („Zamówienie”). Użytkownik Programu posiadający Klucz aktywacyjny, którego ważność wygasła zamierzający nadal korzystać z Programu, składa Zamówienie na kolejny Klucz aktywacyjny.
 4. Podmiot nie będący i nie zamierzający w zostać przyszłości użytkownikiem Programu, jednak działający na rzecz takiego użytkownika, może złożyć Zamówienie pod następującymi warunkami:
  1. Dokonuje tej czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  2. Uzgodni uprzednio z Usługodawcą indywidualne zasady składania i przetwarzania takich Zamówień.
 5. Podmiot dokonujący czynności opisanych w pkt 3 i 4 zwany jest dalej „Zamawiającym”.
 6. Warunkiem otrzymania Klucza aktywacyjnego jest dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym do wglądu w Serwisie Internetowym w chwili składania Zamówienia – chyba że dla wybranej przez Zamawiającego opcji Klucza aktywacyjnego nie przewiduje on w tejże chwili opłaty, albo brak opłaty wynika z przysługujących Zamawiającemu rabatów, potrąceń lub innego rodzaju obniżek.
 7. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności za Klucz aktywacyjny:
  1. przedpłata przelewem na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Usługodawcę („Płatność przelewem tradycyjnym”),
  2. płatność online realizowana za pośrednictwem serwisu PayPal oraz podmiotów z nim współpracujących („Płatność online”); jeżeli wynikająca z treści Zamówienia siedziba Zamawiającego znajduje się poza terytorium Polski, jest to jedyny możliwy sposób płatności.
 8. Zamawiający składa Zamówienie poprzez formularz on-line dostępny w Serwisie Internetowym i dedykowany określonemu Programowi („Formularz zamówienia”). Złożenie Zamówiena w inny sposób możliwe jest tylko wyjątkowo, za indywidualną zgodą Usługodawcy i na indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym i Usługodawcą warunkach.
 9. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą:
  1. w przypadku Płatności przelewem tradycyjnym – zapisania w bazie danych Serwisu Internetowego informacji o zatwierdzeniu treści Zamówienia w jego kroku nr 2,
  2. w przypadku Płatności online – z chwilą przekazania do Serwisu Internetowego przez PayPal informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji,
  3. niezależnie od sposobu płatności jeśli Zamawiającemu przysługuje w uprawniony sposób otrzymanie Klucza aktywacyjnego bez uiszczania opłaty – zapisania w bazie danych Serwisu Internetowego informacji o zatwierdzeniu treści Zamówienia w jego kroku nr 2,
  4. w przypadku Zamówień złożonych innymi kanałami aniżeli Formularz zamówienia, niezależnie od formy płatności – z chwilą wprowadzenia treści zamówienia przez Usługodawcę do bazy danych Serwisu Internetowego.
 10. W przypadku Płatności przelewem tradycyjnym, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia wysyłane jest przez Serwis Internetowy potwierdzenie złożenia Zamówienia, określające w szczególności jaki Klucz aktywacyjny i do jakiego Programu został zamówiony, jak również kwotę i rachunek bankowy do zapłaty („Potwierdzenie zamówienia”). W przypadku Płatności online korespondencja z Zamawiającym dotycząca transakcji prowadzona jest przez PayPal lub podmioty z nim współpracujące wg reguł przez nie określonych.
 11. Zamówienie uważa się za opłacone z chwilą („Zamówienie opłacone”):
  1. w przypadku Płatności przelewem tradycyjnym – zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w pkt poprzedzającym,
  2. w przypadku Płatności online – z chwilą przekazania do Serwisu Internetowego przez PayPal informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 12. Zamówienia realizowane są zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem określonego Programu oraz wpisaną lub wybraną przez niego w Formularzu zamówienia treścią. Usługodawca nie odpowiada za skutki rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym lub zamierzeniami Zamawiającego a treścią wprowadzoną do Formularza zamówienia, w tym w szczególności za wybór niewłaściwego Formularza zamówienia lub podanie nieprawidłowego VAT ID użytkownika Programu.
 13. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt 27, Usługodawca realizuje Zamówienie poprzez udostępnienie Klucza aktywacyjnego w następujący sposób i terminie:
  1. w przypadku Płatności przelewem tradycyjnym – wysłanie e-mailem na adres podany w Formularzu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania na wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia rachunku bankowym kwoty należnej Usługodawcy,
  2. w przypadku Płatności online – wysłanie e-mailem na adres podany w Formularzu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Usługodawcę od PayPal potwierdzenia pozytywnej autoryzacji transakcji,
  3. niezależnie od sposobu płatności jeśli Zamawiającemu przysługuje w uprawniony sposób otrzymanie Klucza aktywacyjnego bez uiszczania opłaty – wysłanie e-mailem na adres podany w Formularzu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia,
  4. za pośrednictwem panelu „Moje konto”, o którym mowa w Dziale III, stosownie do sposobu płatności oraz odpłatności, w terminach wskazanych w lit. a, b i c.
 14. W przypadku złożenia więcej niż jednego Zamówienia na Klucz aktywacyjny do tego samego Programu zanim wcześniej złożone Zamówienie stanie się Zamówieniem opłaconym, Zamówienia realizowane są przez Usługodawcę w kolejności w jakiej staną się Zamówieniami opłaconymi. Zamówienia, które w uprawniony dla Zamawiającego sposób nie podlegają opłacie, są realizowane w kolejności ich złożenia oraz mają pierwszeństwo przed Zamówieniami odpłatnymi.
 15. Jeśli na skutek niedochowania formy złożenia Zamówienia, podania w jego treści błędnych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności danych, nie jest możliwe prawidłowe przetworzenie Zamówienia przez Usługodawcę, reguły i terminy ich przetwarzania określone w pkt 13 i 14 ulegają zawieszeniu do czasu usunięcia zaistniałej przeszkody, po czym zaczynają biec od nowa w aktualnym na tenże moment stanie faktycznym.
 16. W przypadku Płatności przelewem tradycyjnym, jako tytuł płatności należy podać ciąg wskazany w Potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli na skutek braku tej informacji zaistnieją po stronie Usługodawcy trudności w powiązaniu wpłaty z Zamówieniem, punkt poprzedzający stosuje się odpowiednio.
 17. W przypadku złożenia więcej niż jednego Zamówienia na Klucz aktywacyjny do tego samego Programu zanim wcześniej złożone Zamówienie zostało zrealizowane przez Usługodawcę, w takim czasie i okolicznościach, że realizacja więcej niż jednego Zamówiena spowodowałaby nieuprawnione wielokrotne naliczenie rabatów, potrąceń lub innego rodzaju obniżek, które zgodnie z przyjętymi dla nich regułami mogą mieć zastosowanie tylko raz w stosunku do tylko jednego Zamówienia, Usługodawca odmówi realizacji Zamówienia w nieuprawnionej kwocie. Może on wówczas albo bez zbędnej zwłoki zwrócić zapłaconą nieuprawnioną kwotę Zamawiającemu, albo poprosić o uzupełnienie wpłaty w sposób ustalony z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W braku uzupełnienia wpłaty, wpłata faktycznie dokonana zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki. Wszystkie Zamówienia w przypadku których nie zostanie uzupełniona wpłata w okolicznościach opisanych w niniejszym punkcie, będą uważane za niebyłe. Postanowienia niniejszego pkt stosuje się również jeśli jakiekolwiek, choćby tylko jednokrotne nieuprawnione naliczenie rabatów, potrąceń lub innego rodzaju obniżek byłoby następstwem złożenia choćby tylko jednego zamówienia, w którym wprowadzone zostały błędne lub nieprawdziwe dane.
 18. Faktura VAT z tytułu zakupu Klucza aktywacyjnego wystawiana jest jako faktura w formie elektronicznej. Zamawiający akceptuje taki sposób wystawienia i przesłania faktury.
 19. Zamawiający może odwołać już złożone Zamówienie pod warunkiem, że:
  1. nie został mu jeszcze w żaden sposób udostępniony zamówiony Klucz aktywacyjny, w szczególności w sposób wskazany w pkt 13,
  2. Usługodawca wyrazi zgodę na odwołanie Zamówienia.
 20. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane po dokonaniu przez Zamawiającego na rzecz Usługodawcy wpłaty z tytułu tegoż Zamówienia, kwota wpłaty zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od złożenia oświadczenia o odwołaniu Zamówienia.
 21. Jeżeli Usługodawca dokonuje wobec Zamawiającego zwrotu wcześniej wpłaconej kwoty z jakiegolwiek tytułu przewidzianego w niniejszym Regulaminie, zwrot dokonywany jest w następujący sposób:
  1. jeśli Zamawiający dokonał Płatności online, zwrot dokonywany jest za pośrednictwem serwisu PayPal,
  2. jeśli Zamawiający dokonał Płatności przelewem tradycyjnym i Usługodawca na podstawie danych nt. dokonanej wpłaty ma możliwość zidentyfikowania rachunku bankowego, z którego wpłata została dokonana, zwrot dokonywany jest na ten sam rachunek,
  3. w każdym innym wypadku Usługodawca zażąda od Zamawiającego podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot - w oświadczeniu przesłanym e-mailem lub na piśmie, którego treść nie wzbudza uzasadnionych wątpliwości co do tego, że zostało ono złożone przez uprawnioną osobę; do czasu otrzymania takiego oświadczenia bieg ewentualnego wskazanego w Regulaminie terminu do zwrotu wpłaty ulega zawieszeniu.
 22. Jeżeli zamawiający nie otrzymał Klucza aktywacyjnego w określonym Regulaminem terminie lub zakodowane w tym Kluczu aktywacyjnym dane nie są zgodne z treścią Zamówienia, może złożyć Usługodawcy reklamację, podając w szczególności VAT ID użytkownika Programu podany w treści Zamówienia oraz dokładny opis ewentualnych niezgodności. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba że szczególne okoliczności danego przypadku wymagają terminu dłuższego. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji za zasadną, bez zbędnej zwłoki prześle on Zamawiającemu nowy Klucz aktywacyjny zawierający poprawne dane i ustawienia. Usługodawca odpowiada za zgodność Klucza aktywacyjnego z treścią wprowadzoną do Formularza zamówienia oraz za dostarczenie Klucza aktywacyjnego tylko w zakresie określonym w niniejszym punkcie, z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 35.
 23. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają w żaden sposób postanowień umów licencyjnych Programów.
 24. DZIAŁ III
  KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 25. Z chwilą złożenia pierwszego Zamówienia przez lub na rzecz danego użytkownika Programu, w Serwisie Internetowym zostaje utworzone Konto użytkownika Programu, zwane dalej „Kontem użytkownika”, przechowujące i udostępniające temu użytkownikowi w szczególności następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwę i dane teleadresowe użytkownika Programów,
  2. zgodę lub brak zgody na otrzymywanie przezeń korespondencji handlowej,
  3. dane o jego ważnych i wygasłych Kluczach aktywacyjnych,
  4. dane dotyczące jego uczestnictwa w akcjach promocyjnych,
  5. dane i ustawienia innych usług świadczonych na rzecz użytkownika Programów.
 26. Konto użytkownika udostępniane jest użytkownikowi Serwisu Internetowego za pomocą panelu „Moje konto”.
 27. Dostęp do panelu „Moje konto” chroniony jest loginem w postaci unikalnego numeru klienta (lub VAT ID użytkownika Programu) oraz hasłem, generowanymi automatycznie w czasie składania pierwszego Zamówienia. Unikalny numer klienta i hasło dostarczane są razem z zamówionym Kluczem aktywacyjnym do Programu, a ponadto mogą zostać wysłane na życzenie użytkownika Programu wyłącznie na adres e-mail aktualnie zapisany na Koncie użytkownika.
 28. Panel „Moje konto” udostępnia zautomatyzowaną procedurę Zamawiania nowego Klucza aktywacyjnego w miejsce wygasającego lub Klucza aktywacyjnego do innego Programu, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się na do panelu. Jeśli jednak pomimo braku zalogowania złożone zostanie Zamówienie z podaniem VAT ID użytkownika Programu tożsamego z VAT ID zapisanym w danych już istniejącego Konta użytkownika, nowo utworzone Konto użytkownika zostanie skonsolidowane z istniejącym, z zachowaniem co najmniej poprzedniego numeru klienta, hasła oraz adresu e-mail.
 29. Panel „Moje konto” umożliwia zmianę danych określonych w pkt 24 lit. a i b. Zmiana tych danych może zostać dokonana również przez Usługodawcę na żądanie zgłoszone poprzez e-mail pod warunkiem, że żądanie zostanie nadesłane z dotychczasowego adresu e-mail zapisanego na Koncie użytkownika. Jeśli mimo wszystko zostanie nadesłane z innego adresu, będzie skuteczne pod warunkiem podania w nim poprawnego numeru klienta oraz hasła.
 30. Korzystanie przez użytkownika Programu z panelu „Moje konto” nie jest obowiązkowe, jednakże zalogowanie się do niego może być konieczne do skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz do wykonania określonych czynności dotyczących usług świadczonych na rzecz użytkownika Programów.
 31. Użytkownik Programu może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta użytkownika. Żądanie należy zgłosić w jednej z następujących form:
  1. na piśmie w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości zgłaszającego żądanie,
  2. e-mailem z adresu zapisanego na Koncie użytkownika.
 32. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne dla użytkownika Programu skutki usunięcia jego Konta użytkownika, jak w szczególności niemożność skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych, ograniczenie lub utratę dostępu do innych usług świadczonych na rzecz użytkownika, czy też ustanie otrzymywania korespondencji handlowej. Usługodawca zastrzega sobie również zachowanie w bazie danych Serwisu Internetowego tych danych zapisanych na usuniętym Koncie użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu Internetowego lub Programów oraz koniecznych z punktu widzenia interesu prawnego Usługodawcy.
 33. DZIAŁ IV
  KORESPONDENCJA HANDLOWA

 34. Użytkownik Programu, który w chwili złożenia Zamówienia na Klucz aktywacyjny do Programu, bądź też później za pomocą panelu „Moje konto” wyraził na to zgodę, może otrzymywać korespondencję nt. oprogramowania rozpowszechnianego przez Usługodawcę.
 35. Zgoda na otrzymywanie korespondencji handlowej może zostać odwołana w każdym czasie. W tym celu użytkownik Programu może:
  1. skorzystać z odpowiedniej opcji panelu „Moje konto”,
  2. przekazać swoje oświadczenie e-mailem – z adresu e-mail zapisanego na Koncie użytkownika,
  3. jeżeli wysłana do niego korespondecja zawiera link przeznaczony do odwołania zgody – wywołać ten link.
 36. Jeśli dochowanie żadnej z form odwołania zgody wyszczególnionych w pkt poprzedzającym nie jest możliwe, Użytkownik może odwołać ją również w inny sposób, pod warunkiem, że sposób ten pozwoli na wiarygodną weryfikację jego tożsamości.
 37. DZIAŁ V
  WARUNKI TECHNICZNE

 38. Z dodatkowym zastrzeżeniem pkt następnego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania Serwisu Internetowego, przy czym dołoży starań, aby ewentualne nieprawidłowości usunąć w możliwie najkrótszym czasie. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość czasowego lub stałego zawieszenia części lub całości usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego bez uprzedniego ostrzeżenia i podania przyczyny.
 39. Serwis Internetowy przeznaczony jest w założeniu do działania w każdej aktualnej i standardowo skonfigurowanej przeglądarce internetowej. Należy to jednak traktować wyłącznie jako ogólną wytyczną i Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy zadziała w każdej bez wyjątku przeglądarce internetowej oraz całkowicie niezależnie od jej konfiguracji. W przypadku stwierdzenia, że Serwis Internetowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy w szczególności sprawdzić poprawność działania połączenia internetowego, spróbować skorzystać z Serwisu Internetowego przy pomocy innej przeglądarki internetowej lub na innym komputerze, jak również uwzględnić, że na funkcjonowanie Serwisu Internetowego mogą mieć wpływ m.in. takie czynniki jak konfiguracja przeglądarki internetowej oraz konfiguracja i działanie systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego oraz innego oprogramowania działającego w danym środowisku pracy.
 40. DZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 41. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie Internetowym.
 42. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry

Regulamin usługi wyszukiwania w REGON

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi wyszukiwania w REGON w programach DuoKomp Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn (zwanych dalej „Programami” oraz „Usługą”), udostępnianej przez Twin Points Technologies V.O.F., z siedzibą Strevelsweg 700 - 303 A5369, 3083AS Rotterdam, figurującą w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 82157111 (zwaną dalej „Usługodawcą”).
 2. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 3. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, należy go rozumieć w szczególności jako realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. DZIAŁ II
  USŁUGA

 5. Usługa ma celu umożliwienie pobrania informacji z bazy internetowej REGON poprzez interfejsy użytkownika Programów w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Programów oraz wynikającym z funkcjonalności tych interfejsów.
 6. Usługa udostępniana jest na zasadzie koniecznej wzajemnej współpracy Programów oraz następujących podusług składowych:
  1. niezależnej od Usługodawcy usługi API REGON dającej dostęp do Bazy Internetowej REGON i świadczonej przez Główny Urząd Statystyczny na jego serwerach i na określonych przezeń zasadach, opisanej pod adresem https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi („Usługa bazowa”),
  2. usługi świadczonej bezpośrednio przez Usługodawcę na jego serwerach i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem („Usługa kontrolna”).
 7. Zapytania o informację nt. podmiotów zewidencjonowanych w Bazie Internetowej REGON oraz ewentualna otrzymana informacja zwrotna na te zapytania odbywa się tylko i wyłącznie bezpośrednio pomiędzy Programami oraz Usługą bazową, z wykorzystaniem API tej ostatniej. Usługa kontrolna pełni wyłącznie funkcje pomocnicze takie jak weryfikacja uprawnień i kontrola ruchu, natomiast nie przetwarza i nie rejestruje w jakikolwiek sposób kierowanych do Bazy Internetowej REGON zapytań o konkretne podmioty trzecie, ani tym bardziej informacji zwrotnych na te zapytania.
 8. Uprawnionymi do korzystania z Usługi są wyłącznie użytkownicy Programów, którzy w danym momencie posiadają ważny klucz aktywacyjny do któregokolwiek z nich („Użytkownicy”).
 9. Zabronione jest korzystanie z Usługi w inny sposób niż poprzez interfejsy użytkownika Programów oraz poza zakresem wynikającym z funkcjonalności tych interfejsów lub zakresem zgodnym z ogólnym przeznaczeniem Programów. W szczególności niedopuszczalne są zapytania do Usługi mające na celu pobieranie zawartości Bazy Internetowej REGON w oderwaniu od bieżącej obsługi własnej sprzedaży realizowanej przy pomocy Programów.
 10. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Usługi Użytkownikowi, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że korzysta z niej w sposób niezgodny z pkt poprzedzającym.
 11. Usługa jest bezpłatna. Możliwość korzystania z niej jest jednak uzależniona od posiadania odpowiednich wersji Programów, które są lub mogą być licencjonowane za odpłatnością. Jeżeli Program w wersji posiadanej przez Użytkownika nie umożliwia lub przestał umożliwiać dostęp do Usługi, wówczas wszelkie koszty, w tym opłaty licencyjne i aktywacyjne za odpowiednie wersje Programów, konieczne do rozpoczęcia lub kontynuacji korzystania z Usługi obciążają wyłącznie Użytkownika na zasadach ogólnych i nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 12. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie, prawidłowe lub nie, jak i samo istnienie Usługi bazowej, ani za skutki jakie ma to dla możliwości działania i istnienia Usługi.
 13. Z dodatkowym zastrzeżeniem pkt następnego, Usługodawca deklaruje, że w ramach swoich rozsądnych możliwości technicznych i organizacyjnych, w tym także z uwzględnieniem daleko idącego uzależnienia od dostępności Usługi bazowej, będzie starał się utrzymać poprawne działanie Usługi. Usługodawca nie zobowiązuje się jednak do utrzymania dostępności Usługi przez jakikolwiek konkretny okres czasu i nie przyjmuje odpowiednialności za poprawność jej działania. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo i ograniczoność zasobów, Usługa wprowadzać może na różnych swoich poziomach kontrolowane ograniczenia co do ilości i rodzaju zapytań kierowanych do niej w jednostce czasu.
 15. DZIAŁ III
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 16. W zakresie działania Usługi kontrolnej obligatoryjnie i automatycznie zbierane i przetwarzane są następujące dane Użytkowników, które są lub mogą być danymi osobowymi:
  1. adres IP, z którego wysłane zostało zapytanie („Adres IP”),
  2. klucz aktywacyjny zapisany w kopii Programu, przy pomocy którego wysłane zostało zapytanie („Klucz aktywacyjny”),
  3. identyfikator agenta sieciowego, w szczególności Programu, przy pomocy którego wysłane zostało zapytanie („Identyfikator agenta”).
 17. Administratorem danych osobowych w zakresie pkt poprzedzającego jest Usługodawca, który w uzasadnionych przypadkach może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi (procesorowi), w szczególności w zakresie usług serwerowych.
 18. Zbieranie i przetwarzanie w/w danych pozwala na powiązanie zapytania do niej z Użytkownikiem obecnym w bazie użytkowników gromadzonej i przetwarzanej na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Ogólnym regulaminie serwisu („Baza użytkowników”) i jest konieczne w celu:
  1. weryfikacji uprawnień dostępu do Usługi,
  2. weryfikacji czy korzystanie z Usługi odbywa się w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa,
  3. diagnostyki oraz zapewnienia prawidłowości i bezpieczeństwa działania Usługi,
  4. ewentualnej pomocy technicznej na rzecz Użytkowników,
  5. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 19. Dla realizacji celów wymienionych w pkt poprzedzającym możliwe jest również pomocnicze przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w Bazie użytkowników, nie naruszając zasad ich gromadzenia i przetwarzania określonych w Polityce prywatności oraz Ogólnym regulaminie serwisu, jednak tylko jeśli dane wskazane w pkt 14 okażą się w tym zakresie niewystarczające.
 20. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, wymienione wyżej dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim i, z zachowaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych, są chronione przed nieuprawionym dostaniem się w posiadanie takich osób.
 21. Klucz aktywacyjny przetwarzany jest wyłącznie przez czas przetwarzania konkretnego zapytania do Usługi kontrolnej w celu identyfikacji Użytkownika. Adres IP oraz Identyfikator agenta zapisywane są w sposób trwały w bazie zdarzeń Usługi kontrolnej, wraz ze wskazaniem powiązanego ze zdarzeniem rekordu w Bazie użytkowników, o ile Użytkownik, którego dotyczy zdarzenie został pomyślnie zidentyfikowany. Rekordy w bazie zdarzeń Usługi kontrolnej przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 16, nie dłużej jednak niż 5 lat, chyba że uzasadniony interes prawny Usługodawcy przemawia za dłuższym okresem przechowywania.
 22. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania na potrzeby Usługi danych osobowych określonych w niniejszym dziale lub usunięcia nadal przechowywanych danych już zgromadzonych, jednak w takim wypadku jego dostęp do Usługi zostanie zablokowany i wszelkie tego konsekwencje obciążają wyłącznie Użytkownika.
 23. Użytkownik ma prawo zażądania od Usługodawcy przekazanania mu informacji o treści aktualnie zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych określonych w niniejszym dziale, jak również zażądać przekazania tych danych innemu wskazanemu przez siebie administratorowi.
 24. Użytkownik, który uzna, że w związku ze świadczeniem Usługi jego dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 25. Zgodnie z zasadami działania Usługi opisanymi w pkt 5 i 6, Usługodawca nie przetwarza danych osobowych podmiotów trzecich.
 26. DZIAŁ IV
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 r. i jest dostępny jest w każdym czasie w Serwisie internetowym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji na tychże stronach.
 28. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry

Regulamin usługi Zdalny magazyn danych za pośrednictwem Google Drive

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Zdalny magazyn danych za pośrednictwem Google Drive („Usługa”).
 2. Dostawcą Usługi jest Twin Points Technologies V.O.F., z siedzibą Strevelsweg 700 - 303 A5369, 3083AS Rotterdam, figurująca w holenderskim Rejestrze Handlowym pod numerem 82157111 („Usługodawca”).
 3. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 4. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, należy go rozumieć w szczególności jako realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. DZIAŁ II
  USŁUGA

 6. Usługa dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem interfejsów użytkownika programów DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, DuoKomp Proste Faktury, DuoKomp Delegacje oraz DuoKomp Księga Podatkowa („Programy”). Korzystanie z Usługi może wymagać posiadania najnowszej na daną chwilę wersji danego Programu – Usługodawca nie zobowiązuje się do zapewnienia wstecznej kompatybilności Usługi z wcześniejszymi wersjami Programów.
 7. Usługa służy do archiwizowania danych i ustawień Programów w usłudze Google Drive („Usługa Bazowa”) dostarczanej przez operatora będącego podmiotem trzecim.
 8. Do korzystania z Usługi uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Programów, tj. podmioty które kiedykolwiek uzyskały na swoją rzecz i w uprawniony sposób choć jeden klucz aktywacyjny do danego Programu („Użytkownicy”). Identyfikacja Użytkownika i jego uprawnień odbywa się na podstawie klucza aktywacyjnego aktualnie wprowadzonego do wykorzystywanej przez Użytkownika kopii danego Programu.
 9. Użytkownicy korzystają z Usługi wyłącznie przez indywidualne lub współdzielone konta w Usłudze Bazowej, do których posiadają uprawniony dostęp i w zakresie tego uprawnienia, w sposób zgodny z ogólnym przeznaczeniem Programów, Usługi oraz Usługi Bazowej, a także przestrzegając obowiązującego prawa, wszelkich postanowień umownych łączących ich samych z operatorem Usługi Bazowej oraz umowy licencyjnej odpowiedniego Programu.
 10. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Usługi Użytkownikowi, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że korzysta z niej w sposób niezgodny z pkt poprzedzającym.
 11. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie, prawidłowe lub nie, jak i dostępność oraz samo istnienie Usługi Bazowej, ani za skutki jakie ma to dla możliwości działania i istnienia Usługi.
 12. Z dodatkowym zastrzeżeniem pkt następnego, Usługodawca deklaruje, że w ramach swoich rozsądnych możliwości technicznych i organizacyjnych, w tym także z uwzględnieniem daleko idącego uzależnienia od dostępności Usługi Bazowej, będzie starał się utrzymać poprawne działanie Usługi. Usługodawca nie zobowiązuje się jednak do utrzymania dostępności Usługi przez jakikolwiek konkretny okres czasu i nie przyjmuje odpowiednialności za poprawność jej działania. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo i ograniczoność zasobów, Usługa wprowadzać może kontrolowane ograniczenia co do ilości i rodzaju zapytań kierowanych do niej w jednostce czasu. Mogą zostać wprowadzone również ograniczenia wynikające z limitów narzuconych przez operatora Usługi Bazowej.
 14. Dostęp do Usługi jest bezpłatny, jednak istnieje możliwość wprowadzenia opłat w przyszłości – w szczególności gdyby świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników miało wymagać od Usługodawcy uiszczania opłat na rzecz operatora Usługi Bazowej.
 15. DZIAŁ III
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 16. W zakresie działania Usługi obligatoryjnie i automatycznie zbierane i przetwarzane są następujące dane Użytkowników, które są lub mogą być danymi osobowymi:
  1. adres IP, z którego wysłane zostało do serwera Usługodawcy żądanie połączenia z Usługą,
  2. klucz aktywacyjny zapisany w kopii Programu, z użyciem którego wysłane zostało w/w żądanie („Klucz aktywacyjny”),
  3. identyfikator agenta sieciowego, w szczególności Programu, przy pomocy którego wysłane zostało w/w żądanie („Identyfikator agenta”).
 17. Poza zakresem określonym w pkt poprzedzającym, wszelki transfer jakichkolwiek danych w Usłudze odbywa się wyłącznie pomiędzy kopią Programu wykorzystywaną przez Użytkownika a Usługą Bazową i jako taki pozostaje on poza jakąkolwiek wiedzą i kontrolą Usługodawcy.
 18. Administratorem danych osobowych w zakresie pkt 14 jest Usługodawca, który w uzasadnionych przypadkach może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi (procesorowi), w szczególności w zakresie usług serwerowych.
 19. Zbieranie i przetwarzanie w/w danych pozwala na powiązanie żądania skorzystania z Usługi z Użytkownikiem obecnym w bazie użytkowników gromadzonej i przetwarzanej na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Ogólnym regulaminie serwisu („Baza użytkowników”) i jest konieczne w celu:
  1. weryfikacji uprawnień dostępu do Usługi,
  2. weryfikacji czy korzystanie z Usługi odbywa się w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa,
  3. diagnostyki oraz zapewnienia prawidłowości i bezpieczeństwa działania Usługi,
  4. ewentualnej pomocy technicznej na rzecz Użytkowników,
  5. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 20. Dla realizacji celów wymienionych w pkt poprzedzającym możliwe jest również pomocnicze przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w Bazie użytkowników, nie naruszając zasad ich gromadzenia i przetwarzania określonych w Polityce prywatności oraz Ogólnym regulaminie serwisu, jednak tylko jeśli dane wskazane w pkt 14 okażą się w tym zakresie niewystarczające.
 21. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, wymienione wyżej dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim i, z zachowaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych, są chronione przed nieuprawionym dostaniem się w posiadanie takich osób.
 22. Klucz aktywacyjny przetwarzany jest wyłącznie przez czas przetwarzania konkretnego zapytania do Usługi w celu identyfikacji Użytkownika. Adres IP oraz Identyfikator agenta zapisywane są w sposób trwały w bazie zdarzeń Usługi kontrolnej, wraz ze wskazaniem powiązanego ze zdarzeniem rekordu w Bazie użytkowników, o ile Użytkownik, którego dotyczy zdarzenie został pomyślnie zidentyfikowany. Rekordy w bazie zdarzeń Usługi kontrolnej przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 17, nie dłużej jednak niż 5 lat, chyba że uzasadniony interes prawny Usługodawcy przemawia za dłuższym okresem przechowywania.
 23. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania na potrzeby Usługi danych osobowych określonych w niniejszym dziale lub usunięcia nadal przechowywanych danych już zgromadzonych, jednak w takim wypadku jego dostęp do Usługi zostanie zablokowany i wszelkie tego konsekwencje obciążają wyłącznie Użytkownika.
 24. Użytkownik ma prawo zażądania od Usługodawcy przekazanania mu informacji o treści aktualnie zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych określonych w niniejszym dziale, jak również zażądać przekazania tych danych innemu wskazanemu przez siebie administratorowi.
 25. Użytkownik, który uzna, że w związku ze świadczeniem Usługi jego dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 26. DZIAŁ IV
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2021 r. i jest dostępny w każdym czasie w Serwisie internetowym w rozumieniu Ogólnego regulaminu serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie internetowym.
 28. Dla stosunków zobowiązaniowych wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 29. do góry