Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.9.
Serwer, dane i użytkownicy »
ARCHIWIZACJA DANYCH

Spis treści    

Archiwizacja na lokalnym serwerze

Program zawiera liczne rozwiązania zabezpieczające dane przed utratą lub uszkodzeniem. Istotną rolę zapobiegawczą pełni w tym zakresie m.in. niezawodny silnik bazodanowy i jego mechanizmy transakcyjne. Istnieją też jednak narzędzia pozwalające poradzić sobie z sytuacją, gdy do utraty lub uszkodzedenia danych jednak dojdzie. Może to być np. skutek działania wirusa czy uszkodzenia twardego dysku, na którym zainstalowany jest serwer. Na takie ewentualności istnieją odpowiednie narzędzia archiwizujące bazę danych i pozwalające przywrócić ją w razie awarii. W programie istnieją następujące narzędzia archiwizacyjne:

  • zaplanowana automatyczna archiwizacja na lokalnym serwerze,
  • archiwizacja na lokalnym serwerze na żądanie,
  • archiwizacja online w chmurze (na żądanie).

W każdym z tych wypadków archiwizowana jest cała baza danych (oprócz sesji i dojść do obiektów, które mają charakter wyłącznie bieżący) w jednym pliku binarnym. Nie należy też mylić archiwizacji z opisaną gdzie indziej wymianą danych przez CSV. Po pierwsze, dane z CSV można importować tylko do wybranych słowników, ale już np. nie dokumentów. Po drugie, wymiana danych przez CSV z założenia ma pozwolić na pobranie danych z całkowicie zewnętrznych, nie związanych z programem źródeł.

Zaplanowana automatyczna archiwizacja na lokalnym serwerze (autobackup)

Serwer posiada wbudowany mechanizm automatycznego tworzenia kopii bazy danych w określonych dniach i godzinach (autobackup). Odpowiedni interfejs użytkownika pozwalający sterować konfiguracją autobackupu można znaleźć w Menedżerze Serwera na karcie Archiwizacja.

Domyślnie autobackup jest włączony. Administrator może natomiast wg uznania określić do 3 kombinacji dnia i godziny, kiedy kopia będzie wykonywana. Opiera to się przy tym na założeniu, że usługa serwera będzie zazwyczaj w tym czasie uruchomiona. Jeśli jednak zdarzy się, że w momencie w którym powinna zostać wykonania kopia komputer-serwer będzie wyłączony (lub usługa będzie nieaktywna z innej przyczyny) i przez to powstaną "zaległości" w autobackupie, zostaną one nadrobione przy kolejnym uruchomieniu komputera i/lub usługi. Wówczas bowiem wykonywane są "zaległe" kopie.

Automatyczne kopie zapasowe danych zapisywane są w podkatalogu \Server\Autobackup. Należy jednak wziąć pod uwagę, że aby skutecznie zabezpieczyć tak archiwizaowane dane, co pewien czas powinny być one kopiowane na bezpieczny nośnik umieszczony w bezpiecznym miejscu z dala od komputera-serwera. Tylko w ten sposób można je bowiem uchronić przed takimi zdarzeniami jak atak wirusa, uszkodzenie lub kradzież sprzętu, pożar, itd.

Archiwizacja na lokalnym serwerze na żądanie

Karta Archiwizacja w Menedżerze Serwera zawiera również opcję Wykonaj kopię teraz. Zgodnie ze swoim opisem powoduje to zrzut aktualnego stanu bazy do pliku wyraźnie wskazanego przez użytkownika. W kwestii przechowywania tego pliku w takiej lub innej lokalizacji warto zalecić te same wytyczne co w przypadku kopii automatycznych.

Nieco inaczej niż w przypadku autobackupu, kopia na żądanie generowana jest w trakcie normalnej pracy serwera i może zbiegać sie z próbą uzyskania dostępu do danych przez użytkowników zalgowanych na stacjach roboczych. Stąd konieczność objęcia operacji transakcją. Ubocznym tego skutkiem może być odmowa dostępu do danych użytkownikowi, co przejawia się wysłaniem mu odpowiedniego komunikatu błędu.

Przywracanie danych z lokalnej kopii zapasowej

W tym celu należy kliknąć przycisk Przywróć dane z kopii na karcie Archiwizacja w Menedżerze Serwera. Po wybraniu pliku, w którym zapisana jest kopia, można rozpocząć operację. Przywrócenie bazy danych ma dość daleko idące skutki:

  • usunięte zostają wszystkie dotychczasowe dane, łącznie z użytkownikami, sesjami czy dojściami do obiektów,
  • po ponownym zainicjowaniu bazy zostaje ona wypełniona danymi zapisanymi w pliku archiwum.

Cała operacja objęta jest transakcją. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zostanie ona przerwana przez użytkownika lub wystąpi błąd, nie zajdą żadne zmiany w dotychczasowej bazie. Na czas przywracania następuje zatrzymanie usługi serwera, więc nie ma możliwości korzystania z programu na stanowiskach roboczych. Jeśli przywracanie zakończy sie sukcesem, pracę można kontynuować z zastrzeżeniem, że wszystkie sesje i dojścia do obiektów zostaną anulowane, więc użytkownicy będą musieli zalogować się ponownie. Może się przy tym zdarzyć, że lista użytkowników w zaimportowanej bazie oraz takie ich parametry jak loginy i hasła będą inne niż poprzednio.

Archiwizacja w zdalnych usługach sieciowych

Program zawiera narzędzia pozwalające archiwizować dane i ustawienia również w wybranych usługach sieciowych, w tym usługach typu chmurowego. Narzędzia te występują pod zbiorczą nazwą Zdalny magazyn danych.

Spis treści