Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Aktualizacje programu

Co pewien czas ukazują się nowe wersje programu. Poniżej znaleźć można:

Instrukcja szybkiej aktualizacji do najnowszej wersji

Środki ostrożności

Prosimy mieć na uwadze, że aktualizacja naszego oprogramowania jest zasadniczo nieodwracalna: nowsza wersja aktualizuje zwykle strukturę i treść bazy danych, przez co staje się ona niekompatybilna z wcześniejszymi wersjami. Ewentualne przywrócenie poprzedniej wersji programu razem z dotychczasowymi danymi jest możliwe tylko pod warunkiem, że użytkownik posiada ich aktualną kopię zapasową. W związku z tym oraz biorąc pod uwagę powszechnie przyjęte standardy w IT, aktualizację programu należy poprzedzić co najmniej wykonaniem kopii zapasowej bazy danych i ustawień przy pomocy albo narzędzia archiwizacji lokalnej, albo usługi Kopia online. Gdyby z jakiegokolwiek powodu zaszła potrzeba przywrócenia poprzedniej wersji programu, kopie te będą niezbędne. Jeżeli jednak program ma kluczowe znaczenie dla ciągłości działania firmy i jakiekolwiek zakłócenia w korzystaniu z niego nie są akceptowalne, zaleca się wyodrębnienie niezależnego środowiska testowego i uprzednie sprawdzenie w nim programu w zakresie krytycznym dla działania organizacji. Przez niezależne środowisko testowe należy rozumieć co najmniej oddzielny komputer, na którym zainstalowana zostanie usługa serwerowa w najnowszej wersji. Poza tym środowisko testowe może obejmować np. komputery na których zostaną zainstalowane aplikacje klienckie w najnowszej wersji, a na serwer testowy mogą zostać również przeniesione dane z dotychczasowego serwera produkcyjnego.

Zakres aktualizacji

Z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń aktualizacja programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn obejmuje:

 • aktualizację serwera,
 • aktualizację aplikacji klienckich.

Obie te operacje wykonuje się za pomocą jednego instalatora, dostępnego do pobrania w szczególności ze strony internetowej programu, która umożliwia wybór instalowanego komponentu: serwera, klienta lub obu.

Jeśli struktura klient-serwer programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn nie jest dla ciebie do końca jasna, przeczytaj najpierw odpowiedni rozdział w dokumentacji: Struktura programu.

Aktualizacja serwera

To najważniejsza część aktualizacji. Komponent serwera zainstalowany jest wprawdzie tylko na jednym komputerze, ale to on zarządza przechowywaniem danych i większość ustawień, jak też kluczem aktywacyjnym programu. Co więcej, to do wersji serwera muszą być bezwzględnie dopasowane wersje aplikacji klienckich.

Nową wersję serwera należy zainstalować w tym samym miejscu (katalogu), w którym był zainstalowany do tej pory. Zazwyczaj instalator będzie w stanie wykryć tę lokalizację automatycznie, jednak razie wątpliwości należy ustalić ją np. na podstawie skrótów do programu (w szczególności do Menedżera Serwera). Patrz zrzuty ekranu i instrukcje poniżej.

Aktualizacja klienta

Po dokonaniu aktualizacji serwera należy koniecznie zainstalować tę samą wersję aplikacji klienckich na poszczególnych stanowiskach roboczych. Podczas logowania serwer sprawdza bowiem zgodność wersji swojej i klienta i w przypadku braku kompatybilności nie pozwoli na zalogowanie się.

Podobnie jak w przypadku serwera, nową wersję klienta należy zainstalować w tym samym miejscu (katalogu), w którym był zainstalowany do tej pory. Zazwyczaj instalator będzie w stanie wykryć tę lokalizację automatycznie, jednak razie wątpliwości należy ustalić ją np. na podstawie skrótów do programu. Patrz zrzuty ekranu i instrukcje poniżej.

Jak w razie wątpliwości ustalić lokalizację programu na dysku?

Można to zrobić na podstawie właściwości skrótów do programu, w szczególności tych z pulpitu. W tym celu klikamy skrót albo aplikacji klienckiej, albo Menedżera Serwera prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Właściwości (zrzut nr 1). Na karcie Skrót znajduje się pole Element docelowy (zrzut nr 2), który udzieli nam odpowiedzi na pytanie gdzie jest program. Domyślnie elementy docelowe są następujące:

 • C:\Program Files (x86)\DuoKomp Sprzedaż i Magazyn\Server\dsmanager.exe (Menedżer Serwera)
 • C:\Program Files (x86)\DuoKomp Sprzedaż i Magazyn\Client\dsclient.exe (aplikacja kliencka)

Pogrubioną czcionką zaznaczono ścieżkę do katalogu programu. Jeśli zainstalowano go poza domyślną lokalizacją lub jest ona inna dla danego komputera, ścieżka ta będzie odmienna. W każdym jednak wypadku musi się ona zgadzać z katalogiem docelowym, jaki widzimy w odpowiednim kroku instalatora (zrzut nr 3). Należy tego dopilnować zwłaszcza w przypadku aktualizacji komponentu serwera, gdyż jeśli zostanie on zainstalowany w niewłaściwym miejscu, program przestanie „widzieć” dane, większość ustawień oraz klucz aktywacyjny! Ewentualna instalacja w nieprawidłowym miejscu aplikacji klienckiej nie ma jednak zwykle poważniejszych następstw i może nawet przejść niezauważona.


Plik z aktualną tabelą stawek odsetek ustawowych

Począwszy od wersji 1.6.2 program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn umożliwia zaimportowanie z pliku zaktualizowanej tabeli stawek odsetek ustawowych za opóźnienie, bez konieczności aktualizacji całego programu. Tabela stawek potrzebna jest podczas wystawiania not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty. Użytkownicy tworzący te dokumenty powinni aktualizować stawki po każdej ich zmianie, w szczególności w następstwie zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Operacji takiej można dokonać poprzez moduł Menedżer Serwera i jest to dokładnie opisane w odpowiednim rozdziale dokumentacji.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.7

 1. Domyślne uwagi do nowotworzonych dokumentów,
 2. Narzędzie pobierania kursów walut NBP oparte o najnowsze API,
 3. Pobieranie sygnatur tabel kursowych NBP,
 4. Drukowanie sygnatur tabel kursowych na dokumentach wielowalutowych,
 5. Opcja uwidaczniania na obrazie dokumentu wielowalutowego wyłącznie wartości przeliczonych na docelową walutę,
 6. Kolumna NIP kontrahenta (numer VAT, w przypadku listy faktur RR – PESEL) na listach wystawionych dokumentów, wraz z opcją filtrowania i wyszukiwania,
 7. Wyszukiwanie i weryfikacja kontrahentów w polskim Wykazie podatników VAT,
 8. Narzędzie Planowana dostępność towarów w zamówieniach od nabywców,
 9. Możliwość przyjęcia towaru na stan magazynowy oraz wystawienia PZ z poziomu faktury RR.

Zmiany wprowadzane w starszych wersjach programu