Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 3.9.
Księgowania i rozliczenia »
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Spis treści    

Ewidencja wyposażenia prowadzona jest w związku z podatkową księgą przychodów i rozchodów (pkpir) i była wymagana przed 2020 r. Obecnie, o ile nie dotyczy to okresów archiwalnych z czasów obowiązkowego prowadzenia ewidencji, można traktować ją jako opcjonalne narzędzie o pomocniczym charakterze.

Ewidencja jest zawsze jedna dla danej firmy bez względu na ilość ksiąg i lat podatkowych. W związku z tym użytkownik nie musi jej specjalnie utworzyć, gdyż jest zawarta w bazie danych programu od chwili jego uruchomienia.

Aby otworzyć Ewidencję wyposażenia należy wybrać odpowiednią opcję w menu głównym (zrzur nr 1) lub pasku narzędzi okna głównego programu (zrzut nr 2).


Skutkuje to pojawieniem się okna edycyjnego ewidencji, które umożliwia dodawanie do niej nowych elementów, jak również edycję i usuwanie już zapisanych. Do wprowadzania danych służy specjalne okno wyświetlane po naciśnięciu przycisku Dodaj lub kliknięciu już zapisanego do ewidencji składnika (zrzut nr 3).

Istnieją co najmniej dwa powiązania pomiędzy ewidencją a podatkową księgą przychodów i rozchodów (pkpir). Pierwsze to powiązanie formalne polegające na tym, że wpis do ewidencji musi zawierać numer kolejny tego wpisu do księgi, który stwierdza nabycie danego wyposażenia. Po drugie, istnieje jeszcze jeden dodatkowy sposób dodania wyposażenia do ewidencji – z poziomu okna edycji wpisu do księgi (zrzut nr 4). Jeśli wybrana zostanie ta metoda, wówczas program automatycznie ustawia treści pola z numerem wpisu do księgi. W przeciwnym razie należ wprowadzić go ręcznie i zaktualizować w razie przenumerowania księgi.

Spis treści