Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.8.6.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Księgowość »
JPK-V7M/K

Spis treści    

Zakres wsparcia w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

W zakresie JPK-V7M/K program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn umożliwia wygenerowanie jedynie ograniczonej zakresem i szczegółowością struktury na potrzeby wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi. Wytworzony w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn JPK-V7M/K w żadnym wypadku nie nadaje się jednak do realizacji przewidzianych prawem obowiązków w zakresie raportowania adresowanego bezpośrednio do administracji podatkowej! W celu wytworzenia kompletnego JPK-V7M/K należy użyć programu księgowego dedykowanego rozliczaniu VAT - np. DuoKomp Księga Podatkowa.

Program umożliwia wygenerowanie JPK-V7M/K w następującym zakresie:

 • ewidencja sprzedaży z ograniczonym zakresem opcji,
 • wyjątkowo pewne elementy ewidencji zakupów z ograniczonym zakresem opcji.

Nigdy i w żadnym zakresie nie jest natomiast generowana część deklaracyjna JPK-V7M/K. Ze względu na wszystkie te ograniczenia i przeznaczenie tak tworzonej struktury, program umyślnie nie umożliwia wstawienia do niej prawdziwych danych podatnika, ani wskazania urzędu skarbowego, do którego miałaby być adresowana (zawsze wstawiany jest kod II US Warszawa-Śródmieście).

Powyższe ograniczenia wynikają przede wszystkim z tego, że program fakturująco-sprzedażowy zasadniczo nie obsługuje ewidencjonowania zakupów i kosztów w rozumieniu księgowym i podatkowym. Jedynymi istotnymi wyjątkami są faktury VAT-RR, a czasami stosowane jeszcze pomocniczo, choć formalnie już nie obowiązujące faktury wewnętrzne. Dlatego z gruntu rzeczy niemożliwe jest wytworzenie kompletnej struktury zawierającej vatowską ewidencję zakupów oraz deklarację w zakresie zarówno podatku należnego jak i naliczonego. Ponadto nawet na poziomie ewidencji sprzedaży pewne parametry mają charakter czysto księgowy i nie są lub nie muszą być znane lub definiowane już na etapie wystawiania dokumentów sprzedaży.

JPK-V7M/K – sposób tworzenia w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Wytworzenie JPK-V7M/K z poziomu programu jest niezwykle proste. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Na pasku narzędzi okna głównego należy rozwinąć menu związane z przyciskiem JPK lub wybrać odpowiednią opcję w menu Sprzedaż
 2. W oknie jakie się pojawi wprowadzić wszystkie istotne parametry JPK, a w szczególności:
  • okres dla jakiego ma zostać utworzony JPK; jako kryterium można wybrać datę wystawienia, sprzedaży lub rozliczenia VAT; w zależności od tego czy wybrany zostanie okres miesięczny czy kwartalny, wygenerowana zostanie struktura zadeklarowana odpowiednio jako JPK-V7M lub JPK-V7K;
  • rodzaje uwzględnionych faktur i dokumentów typu fakturowego;
  • sposób przypisania wartości z faktur i dokumentów typu fakturowego do pól danych w JPK-V7M/K.

  Następnie należy kliknąć przycisk Dalej.

 3. Kolejne okno będzie zawierało listę dokumentów (faktur) mieszczących się w zadanych parametrach. W rzeczywistości jest to dość szczegółowy raport zawierający większość tych parametrów dokumentów, które decydują o sposobie umieszczenia i opisania ich w JPK-V7M/K. Dlatego zaleca się, aby już w tym miejscu możliwie dokładnie przyjrzeć się czy parametry dokumentów odpowiadają rzeczywistości. Na tym etapie można do dalszego przetwarzania wybrać wszystkie (domyślnie) lub tylko niektóre pozycje z listy. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej.
 4. Program wygeneruje JPK-V7M/K i wyświetli jego podgląd użytkownikowi. Jeśli zaprezentowany w ten sposób JPK-V7M/K jest prawidłowy i zgodny z oczekiwaniami, należy kliknąć przycisk Zatwierdź.
 5. Zatwierdzony JPK-V7M/K zostanie zapisany pod nazwą wskazaną przez użytkownika.

JPK-V7M/K w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – na co zwrócić szczególną uwagę?

Aby wytworzony JPK-V7M/K był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości oraz wymogów formalnych, należy zwiąć pod uwagę następujące okoliczności:

 • na poziomie każdej faktury lub podobnego dokumentu należy zwrócić uwagę na opcje dostępne w oknie zaawansowanych ustawień dokumentów w sekcji Księgowość i VAT; zostało to bliżej opisane w rozdziale Księgowanie VAT; praktycznie wszystkie dostępne tam parametry mają istotne przełożenie na treść JPK-V7M/K;
 • wartości w JPK-V7M/K wyrażone są zawsze w PLN i w przeciwieństwie do np. JPK-FA nie przewidziano w ogóle możliwości wyboru waluty; oznacza to w praktyce, że przy generowaniu JPK-V7M/K program uwzględni wyłącznie te dokumenty, których albo walutą bazową jest PLN, albo jest nią wprawdzie inna waluta, ale dokument został przeliczony na PLN;
 • w oknie parametrów JPK-V7M/K, na karcie Konwersja (patrz ponownie zrzut nr 3), należy dokładnie przyjrzeć się w jaki sposób zakwalifikowane zostaną poszczególne rodzaje dokumentów z punktu widzenia rozliczenia VAT; domyślnie ustawione są najbardziej typowe opcje; dostępne kwalifikacje wywodzą się z deklaracji VAT-7 i na przestrzeni lat zostały przeniesione z niewielkimi zmianami zarówno do JPK-VAT jak i JPK-V7M/K; w praktyce decydują o tym do jakich pól deklaracji oraz ewidencji trafią wartości z dokumentów; warto jednak pamiętać, że DuoKomp Sprzedaż i Magazyn nie jest programem księgowym i nie zawierają wszystkich szczegółowych ustawień w tym zakresie, które wyczerpywałyby wszelkie przewidziane prawem możliwości.

JPK-V7M/K w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn – raportowanie problemów

Jednolity Plik Kontrolny jest zbudowany wg określonego schematu, który powinien być ściśle przestrzegany. Schemat ten obejmuje zarówno samą w sobie strukturę dokumentu XML, jak i szablony wprowadzanych do niego wartości. Program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn zapewnia zgodność ze strukturą, ale w zakresie umieszczanych w niej wartości jest w dużej mierze uzależniony od tego co zostało wprowadzone przez użytkowników programu. Dlatego jeśli np. NIP kontrahenta nie spełnia wymogów wzorca (m.in. długość), to wygenerowany JPK nie będzie ściśle rzecz biorąc poprawny. Jeżeli wystąpią tego rodzaju problemy, pojawi się wówczas okno jak na zrzucie ekranu nr 7. Widocznej tam listy problemów nie należy ignorować, gdyż ich wystąpienie stwarza duże prawdopodobieństwo, że JPK nie będzie mógł być przetworzony przez inne odpowiednie do tego oprogramowanie.

Spis treści