Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.7.4.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Magazyn »
WYDANIA I ZWROTY Z ZAMÓWIEŃ

Spis treści    

Tak jak typowym sposobem powiększania stanów magazynowych o pochodzące od dostawców towary jest skorzystanie z możliwości obiektu dostawa, tak najbardziej typowym sposobem stwierdzenia wydania towarów jest wydanie ich z zamówienia. Jakkolwiek istnieje również alternatywna procedura uproszczonych wydań z pominięciem zamówień, to jednak ze wględów uporządkowania zarządzania magazynem właściwszym rozwiązaniem są zamówienia. Wiążą one bowiem ze sobą w sposób uporządkowany i kontrolowany współzależne procesy zamawiania, sprzedaży oraz wydawania i zwrotów.

W interfejsie użytkownika na poziomie zamówień realizacji tych funkcji służy opcja Wydania i zwroty – w nieco różnych wersjach w zależności od tego jaka dokładnie operacja ma być wykonana – na karcie Towary / usługi:

Wydanie

Wydanie towaru jest najbardziej typową operacją na zrealizowanym zamówieniu. Może być ono częściowe – wówczas ma miejsce kilka rozciągniętych w czasie operacji – lub od razu pełne obejmując cały zamówiony od dostawcy towar. Poza tym możliwe są 3 rodzaje przyjęcia:

  1. bez aktualizacji stanów magazynowych,
  2. z aktualizacją stanów, ale bez wytworzenia dokumentu magazynowego,
  3. z aktualizacją stanów potwierdzoną dodatkowo dokumentem WZ.

Pierwsza z wymienionych opcji jest rozwiązaniem typowym w usługach, gdzie realizacja zamówienia nie wiąże się z operacjami na magazynie. W przypadku wydania towaru pozostaje najczęściej wybór pomiędzy opcją drugą a trzecią i zależy on od takich czynników jak przyjęta przez użytkownika polityka dokumentowania operacji magazynowej. Operacja z opcji trzeciej jest całkowicie automatyczna i użytkownik nie ma na tym etapie wpływu na treść wytworzonego dokumentu WZ. Również później jest on już znacznie ograniczony, gdyż taki dokument jest automatycznie zaznaczany jako zatwierdzony. Zostają do niego przeniesione ustawienia dostawy w nastepującym zakresie:

  1. towary, dla których wydawana ilość była różna od 0, w ilości wskazanej do wydania i w podanych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem cenników i rabatów,
  2. wystawcą dokumentu jest sprzedawca,
  3. dane nabywcy zostają przeniesione z zamówienia, chyba że wybrano w niej opcję Nieokreślony nabywca – wówczas takie samo ustawienie zostaje przeniesione do WZ.

Wydanie towaru z zamówienia połączone ze zmianą stanu magazynowego jest zawsze ograniczone jego aktualnym stanem magazynowym. Innymi słowy, nie można wydać więcej towaru niż jest dostępne w danym momencie w magazynie i program odrzuci tego rodzaju próby. W celu wcześniejszej weryfikacji czy magazyn na pewno zawiera dostatecznie wiele towaru należy użyć przycisku Sprawdź dostępność. Jeżeli natomiast potrzebne jest wcześniejsze zaplanowanie dostępności towaru, zwłaszcza na etapie przyjmowania zamówienia do nabywcy, zaleca się skorzystanie z narzędzia Planowana dostępność towarów.

Zwrot

Rzadziej stosowaną w praktyce operacją jest przyjęcie zwrotu wcześniej wydanych towarów. W porównaniu z wydaniem towaru należy zwrócić uwagę, że:

  • zamiast dokumentu WZ wygenerowany może być dokument PZ, na analogicznych zasadach;
  • o ile wydanie połączone ze zmianą stanu magazynowego jest zawsze ograniczone stanem aktualnym, o tyle przyjęcie zwrotu spowoduje po prostu jego ponowne zwiększenie i raczej nie jest możliwe, aby w tym aspekcie wystąpił błąd operacji.

Spis treści