Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.9.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
OPIEKUNOWIE ZAMÓWIEŃ

Spis treści    

Program wprowadza koncepcję opiekuna zamówień, która funkcjonuje na pograniczu z jednej strony zamówień i sprzedaży, a z drugiej administracji programem i zarządzania użytkownikami. Niezależnie od tego jak jest to nazwane w interfejsie użytkownika programu, pojęcie opiekuna zamówienia można interpretować dość swobodnie jako wskazanie fizycznej osoby lub grupy osób, która jest w jakiś sposób odpowiedzialna za przetworzenie danego zamówienia. Związek z użytkownikiem w programie ma natomiast charakter czysto techniczy i fakultatywny, opierając się na założeniu, że w wielu wypadkach osobie odpowiedzialnej za zamówienie odpowiada określone konto użytkownika w programie.

Dodawanie, edycja i usuwanie opiekunów zamówień wymaga uprawnień administracyjnych. W celu wykonania tych operacji należy w menu Administracja w oknie głównym programu wybrać opcję Opiekunowie zamówień (zrzut nr 1). Pojawi się wówczas lista zapisanych opiekunów, z opcjami dodania nowego oraz edycji lub usunięcia istniejącego. Operacje dodawania i edycji odbywają się przy pomocy odpowiedniego okna edycyjnego (zrzut nr 2).

Technicznie rzecz biorąc opiekunowanie zamówień tworzą dosyć prosty słownik, który zawiera przede wszystkim imię lub nazwisko (lub inne oznaczenie) poszczególnych osób lub grup. Warto jednak zwrócić uwagę na pole Aktywny. Pełni ono podobną rolę jak w przypadku użytkowników, kontrahentów czy produktów. Domyślnie opiekunowie są więc aktywni, ale jeśli nie chcemy by byli dostępni do wyboru dla nowych zamówień i aby nie można ich już było przypisywać użytkownikom, można odznaczyć tę opcję. Jest to zwykle lepsze niż usunięcie opiekuna ze słownika, gdyż w tym drugim wypadku nieuchronnie tracona jest informacja o już istiejących przypisaniach tego opiekuna do zamówień. Dezaktywacja nie pozwala już na nowe wykorzystania opiekuna, ale zachowuje informachę o jego dotychczasowych przypisaniach. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby w razie potrzeby aktywować tego samoego opiekuna ponownie w przyszłości.

Jeżeli do danego użytkownika programu ma być przypisany wybrany opiekun zamówień, można ustawić to w oknie edycji użytkownika na karcie Profil (zrzut nr 3).

Przypisanie opiekuna do zamówienia ustawić można w oknie edycji zamówienia na karcie Ogólne w sekcji Zamówienie (zrzut nr 4). Jeżeli aktualnie zalogowany użytkownik ma przypisanego opiekuna w sposób opisany wyżej i utworzy zamówienie, to przypisanie opiekuna zostanie przeniesione do zamówienia w sposób automatyczny. Nie mnie jednak w tej i każdej innej sytuacji można ten wybór dla każdego zamówienia zmienić.

Spis treści