Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.4.2.
Stanowiska robocze » Inne »
URZĄDZENIA FISKALNE NOVITUS

Spis treści    

Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi marki Novitus. W zakresie tej współpracy pozwala wystawiać paragony fiskalne oraz wykonywać wybrane czynności serwisowe. Dostępność określonych możliwości zależy przy tym od takich czynników jak posiadany konkretny model urządzenia fiskalnego oraz wersja zainstalowanych w systemie sterowników. Dlatego zazwyczaj przynajmniej część opisanych niżej funkcjonalności będzie niedostępna w danym urządzeniu fiskalnym - powodem tego może być zarówno fakt, że urządzenie jest już niedostatecznie nowoczesne, jak i to, że niektóre starsze fukcje przestały być dostępne w nowszych urządzeniach..

Program był fizycznie testowany z wybranymi drukarkami fiskalnymi Novitus: Delio Prime 3.0, Bono E 1.0 oraz Delio Online, co nie oznacza jednak, że nie współpracuje z innymi urządzeniami tej marki. Nie mniej jednak w każdym przypadku, gdy użytkownik zamierza wdrożyć wybrane przez siebie urządzenie fiskalne, zaleca się, aby uprzednio zweryfikować poprawność jego współpracy z posiadanym sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem w ogóle. Urządzenia fiskalne posiadają tryby treningowe, pozwalające zapoznać się z ich obsługą oraz przetestować komunikację z komputerem zanim jeszcze zostanie dokonana fiskalizacja. Niniejszy rozdział opisuje w jaki sposób skonfigurować program do pracy z urządzeniem fiskalnym Novitus. W razie potrzeby należy również zasięgnąć odpowiednich informacji w instrukcjach obsługi urządzeń lub w serwisie.

Konfiguracji współpracy z urządzeniem fiskalnym można dokonać w dwóch miejscach:

 • na karcie Urządzenie fiskalne okna Ustawienia (zrzut nr 1)
 • po kliknięciu przycisku Urządzenie w formularzu paragonu fiskalnego (zrzut nr 2)

W obu przypadkach ustawienia te należą do ustawień komputera i jako takie są dostępne dla każdego użytkownika na danym stanowisku roboczym.

Zakładając, że na liście modułów sterujących komunikacją z urządzeniem fiskalnym wybrano opcję Novitus, wówczas po kliknięciu przycisku Konfiguracja pojawi się okno ustawień i czynności serwisowych dedykowanych wyłącznie urządzeniom tej marki. Okno konfiguracji urządzeń Novitus zawiera następujące karty:

 • Urządzenie,
 • Nagłówki,
 • Inne.

Karta Urządzenie (zrzut nr 3) pozwala:

 • wybrać sterownik drukarki; lista dostępnych sterowników niekoniecznie pokrywa się z nazwami modeli urządzeń marki Novitus; w razie potrzeby należy zasięgnąć porady w dokumentacji urządzenia lub serwisie, jednak sugerowane przez producenta ustawienia to:
  • ‘VENTO PL 1.0’ do drukarek VIVO 1.10, VENTO 1.11 i VEGA MOBIL,
  • 'VIVO PL 2.0' do drukarek VIVO 1.11 i VENTO 1.12,
  • ‘QUARTO PL 1.0’ do drukarek QUARTO i DELIO bez kopii elektronicznej,
  • ‘DELIO E PL 1.0’ do drukarek z kopią elektroniczną (za wyjątkiem Delio E 4.0),
  • ‘DELIO E PL 2.0’ do drukarek Delio E 4.0,
  • ‘HD E PL 1.0’ do drukarki HDe 1.0,
  • ‘HD E PL 2.0’ do drukarki HDe od wersji 2.0,
  • ‘HD ONLINE PL 1.0’ do drukarek HD ONLINE, BONO ONLINE i DEON ONLINE.
 • skonfigurować i przetestować komunikację z drukarką; najistotniejsze jest wybranie odpowiedniego portu komunikacyjnego i jego ustawień; w praktyce najbardziej typowa konfiguracja to fizyczny lub wirtualny port RS232 (COM), jednak w zakresie wyboru szczegółowych ustawień należy zasięgnąć informacji w instrukcji obsługi urządzenia lub w serwisie;
 • uzyskać szczegółowe informacje nt. aktualnego statusu urządzenia.

Karta Nagłówki (zrzut nr 4) pozwala zaprogramować kilka możliwych rodzajów nagłówków paragonów:

 • tradycyjny nagłówek tekstowy w postaci zasadniczo dowolnych ciągów znaków; opcja ta dostępna była przede wszystkim w starszych urządzeniach pracujących offline;
 • nagłówek tekstowy w urządzeniach online; sposób jego definiowania jest nieco bardziej złożony, gdyż dla każdego elementu składowego należy m.in. określić jego dokładne przeznaczenie; dostępne jest również formatowanie linii i atrybutów czcionki, aczkolwiek nie każde urządzenie musi być w stanie obsłużyć każdy sposób formatowania tekstu i czcionki; należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wystąpiła rozbieżność pomiędzy ustawieniami zapamiętanymi w programie a tym co rzeczywiście urządzenie jest w stanie wydrukować na papierze o określonych parametrach, gdyż uniemożliwi to pomyślne przeprowadzenie programowania nagłówka; ponadto należy liczyć się również z tym, że wymagane może być podanie w nagłówku pewnego minimalnego zakresu informacji, np. obejmującego nazwę i pełne dane adresowe podatnika;
 • nagłówek graficzny w postaci mapy bitowej; w celu jego zaprogramowania należy wskazać plik źródłowy zawierający grafikę; mapa bitowa powinna być wyłącznie dwukolorowa (czarno-biała, czego nie należy mylić z odcieniami szarości) oraz spełniać wymogi co do maksymalnego rozmiaru:
  • Delio E: 396 x 256,
  • Deon E: 384 x 256,
  • Bono E: 384 x 256,
  • HDe: 576 x 256.

Karta Inne (zrzut nr 5) pozwala ustawić kilka dodatkowych opcji:

 • stopkę drukowaną pod paragonem; w przypadku zmiany ustawień stopki staną się one skuteczne dopiero po wydrukowaniu kolejnego raportu dobowego; jest to cecha samego urządzenia i do czasu sporządzenia kolejnego raportu dobowego będą stosowane poprzednie ustawienia;
 • określenie czy w ramach tzw. numeru systemowego powinien być drukowany numer faktury skojarzonej z paragonem - o ile takie skojarzenie istnieje w chwili wydruku.

Warto pamiętać, że stosunkowo najwięcej zależy od poprawnego wyboru portu komunikacyjnego w programie oraz konfiguracji portów w urządzeniu fiskalnym – te dwa ustawienia muszą być ze sobą zgodne. Szczególną uwagę na wybór portu należy zwrócić w przypadku, gdy komunikacja między urządzeniem a komputerem odbywa się przez kabel USB i w komputerze zainstalowano sterowniki wirtualnych portów COM. Problem polega bowiem na tym, że takich wirtualnych portów może być w komputerze wiele i nie od razu może być jasność co do tego, który z nich służy do komunikacji z urządzeniem fiskalnym. Mogą się one także zmieniać w zależności od tego do jakiego fizycznego portu USB zostało ono podłączone. Tymczasem wybór niewłaściwego, ale istniejącego portu COM lub niewłaściwego układu portów na poziomie urządzenia może skutkować np.:

 • niemożliwością nawiązania komunikacji z urządzeniem,
 • czasowym zawieszeniem się programu podczas próby jej ustanowienia,
 • różnymi zaskakującymi zdarzeniami - jak pozorne nawiązanie poprawnej komunikacji, ale niewykonywaniem przez urządzenie fiskalne części lub wszystkich wysyłanych do niego poleceń.
Spis treści