Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 1.5.
Zagadnienia ogólne »
AKTUALIZACJA

Spis treści    

Środki ostrożności

Prosimy mieć na uwadze, że aktualizacja naszego oprogramowania jest zasadniczo nieodwracalna: nowsza wersja aktualizuje zwykle strukturę i treść bazy danych, przez co staje się ona niekompatybilna z wcześniejszymi wersjami. Ewentualne przywrócenie poprzedniej wersji programu razem z dotychczasowymi danymi jest możliwe tylko pod warunkiem, że użytkownik posiada ich aktualną kopię zapasową. W związku z tym oraz biorąc pod uwagę powszechnie przyjęte standardy w IT, aktualizację programu należy poprzedzić co najmniej wykonaniem kopii zapasowej bazy danych i ustawień przy pomocy albo narzędzia archiwizacji lokalnej, albo Zdalnego magazynu danych. Gdyby z jakiegokolwiek powodu zaszła potrzeba przywrócenia poprzedniej wersji programu, kopie te będą niezbędne. Jeżeli jednak program ma kluczowe znaczenie dla ciągłości działania firmy i jakiekolwiek zakłócenia w korzystaniu z niego nie są akceptowalne, zaleca się wyodrębnienie niezależnego środowiska testowego i uprzednie sprawdzenie w nim programu w zakresie krytycznym dla działania organizacji. Przez niezależne środowisko testowe należy rozumieć co najmniej oddzielny komputer, na którym zainstalowana zostanie usługa serwerowa w najnowszej wersji. Poza tym środowisko testowe może obejmować np. komputery na których zostaną zainstalowane aplikacje klienckie w najnowszej wersji, a na serwer testowy mogą zostać również przeniesione dane z dotychczasowego serwera produkcyjnego.

Zakres aktualizacji

Z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń aktualizacja programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn obejmuje:

  • aktualizację serwera,
  • aktualizację aplikacji klienckich.

Obie te operacje wykonuje się za pomocą jednego instalatora, dostępnego do pobrania w szczególności ze strony internetowej programu, która umożliwia wybór instalowanego komponentu: serwera, klienta lub obu.

Jeśli struktura klient-serwer programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn nie jest dla ciebie do końca jasna, przeczytaj najpierw odpowiedni rozdział: Struktura programu.

Aktualizacja serwera

To najważniejsza część aktualizacji. Komponent serwera zainstalowany jest wprawdzie tylko na jednym komputerze, ale to on zarządza przechowywaniem danych i większość ustawień, jak też kluczem aktywacyjnym programu. Co więcej, to do wersji serwera muszą być bezwzględnie dopasowane wersje aplikacji klienckich.

Nową wersję serwera należy zainstalować w tym samym miejscu (katalogu), w którym był zainstalowany do tej pory. Zazwyczaj instalator będzie w stanie wykryć tę lokalizację automatycznie, jednak razie wątpliwości należy ustalić ją np. na podstawie skrótów do programu (w szczególności do Menedżera Serwera). Patrz zrzuty ekranu i instrukcje poniżej.

Aktualizacja klienta

Po dokonaniu aktualizacji serwera należy koniecznie zainstalować tę samą wersję aplikacji klienckich na poszczególnych stanowiskach roboczych. Podczas logowania serwer sprawdza bowiem zgodność wersji swojej i klienta i w przypadku braku kompatybilności nie pozwoli na zalogowanie się.

Podobnie jak w przypadku serwera, nową wersję klienta należy zainstalować w tym samym miejscu (katalogu), w którym był zainstalowany do tej pory. Zazwyczaj instalator będzie w stanie wykryć tę lokalizację automatycznie, jednak razie wątpliwości należy ustalić ją np. na podstawie skrótów do programu. Patrz zrzuty ekranu i instrukcje poniżej.

Jak w razie wątpliwości ustalić lokalizację programu na dysku?

Można to zrobić na podstawie właściwości skrótów do programu, w szczególności tych z pulpitu. W tym celu klikamy skrót albo aplikacji klienckiej, albo Menedżera Serwera prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Właściwości (zrzut nr 1). Na karcie Skrót znajduje się pole Element docelowy (zrzut nr 2), który udzieli nam odpowiedzi na pytanie gdzie jest program. Domyślnie elementy docelowe są następujące:

  • C:\Program Files (x86)\DuoKomp Sprzedaż i Magazyn\Server\dsmanager.exe (Menedżer Serwera)
  • C:\Program Files (x86)\DuoKomp Sprzedaż i Magazyn\Client\dsclient.exe (aplikacja kliencka)

Pogrubioną czcionką zaznaczono ścieżkę do katalogu programu. Jeśli zainstalowano go poza domyślną lokalizacją lub jest ona inna dla danego komputera, ścieżka ta będzie odmienna. W każdym jednak wypadku musi się ona zgadzać z katalogiem docelowym, jaki widzimy w odpowiednim kroku instalatora (zrzut nr 3). Należy tego dopilnować zwłaszcza w przypadku aktualizacji komponentu serwera, gdyż jeśli zostanie on zainstalowany w niewłaściwym miejscu, program przestanie „widzieć” dane, większość ustawień oraz klucz aktywacyjny! Ewentualna instalacja w nieprawidłowym miejscu aplikacji klienckiej nie ma jednak zwykle poważniejszych następstw i może nawet przejść niezauważona.

(1) menu kontekstowe ikony programu (2) właściwości skrótu do programu(3) wybór katalogu docelowego podczas instalacji

Spis treści