Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 9.0

DuoKomp Księga Podatkowa 2023 JPK 9.0 - Dokumentacja

Rozdział 23.
WYDRUKI

Spis treści    

Program pozwala sporządzać wydruki oraz pliki PDF wielu rożnych dokumentów. Wydruki te charakteryzują się często specyficznymi tylko dla siebie cechami. Poniżej znajduje się opis najistotniejszych kwestii w tym zakresie.

W przypadku zapisu do PDF dokument taki sporządzany jest zgodnie z wszelkimi ustawieniami wydruku.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

To najważniejszy wydruk, którego obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa. Określają one też dość ściśle wzór wydruku, którego program się trzyma. W sensie technicznym najbardziej charakterystyczną jego cechą jest duża ilość kolumn ze znaczną ilością treści, wymuszająca dużą szerokość tabel. Dlatego też podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir):

  • drukowana jest zawsze w formacie poziomym na kartce co najmniej A4;
  • program udostępnia możliwość zmiany takich ustawień jak marginesy oraz krój i rozmiar czcionki (zrzut nr 1), aby w razie potrzeby użytkownik mógł dostosować ten dość kłopotliwy wydruk; jednocześnie domyślne ustawienia są spreparowane tak, aby w typowym wypadku wszystkie dane z łatwością mieściły się w tabelach; nie należy zmieniać tych ustawień bez wyraźnej konieczności.

Wydruk pkpir za dany miesiąc sporządzany jest zawsze z poziomu okna edycji księgi po wybraniu tego miesiąca.

Rejestry VAT i inne raporty

Z technicznego punktu widzenia rejestry VAT są raportami drukowanymi w postaci tabeli z dodatkowymi podsumowaniami. Podobnie jak w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów problemem jest duża ilość kolumn zawierająca dość dużo treści. Dlatego też:

  • program przechowuje odrębne ustawienia marginesów i czcionki specjalnie na potrzeby wydruku rejestrów VAT; ustawienia te dostępne są z poziomu okna raportowego wyświetlającego gotowy rejestr; domyślne ustawienia są wstępnie przygotowane tak, aby rejestr zmieścił się na wydruku w pozycji poziomej, ale w razie potrzeby możliwe są dalsze dostosowania (zrzuty nr 2);
  • jakkolwiek w przeciwieństwie do pkpir rejestry VAT teoretycznie mogą zostać wydrukowane w układzie pionowym, to jednak zalecany jest układ poziomy oraz papier w formacie co najmniej A4.

Ponadto możliwe jest wydrukowanie następujących innych raportów:

We wszystkich tych wypadkach wydruk możliwy jest z poziomu odpowiedniego okna wyświetlającego raport i dostępne są ustawienia marginesów i czcionki – wspólne dla wszystkich raportów innych niż rejestry VAT.

Ewidencja wyposażenia oraz Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Drukowane są według wzoru wynikającego z przepisów prawa określających co obie ewidencje powinny zawierać. Podobne jak podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT napotykają one problemy z formatowaniem wydruku wynikające ze znacznej ilości treści. Dlatego też:

  • drukowane są zawsze w pozycji poziomej na papierze w formacie co najmniej A4,
  • program udostępnia specjalne dodatkowe ustawienia marginesów i czcionki, które w razie potrzeby umożliwiają inne niż domyślne ustawienie wydruku (zrzut nr 3).

Dowody wewnętrzne oraz dowody aktualizacji kosztów

Użytkownik ma możliwość dostosowania marginesów i czcionki wydruku na karcie Dowody księgowe okna Ustawienia (zrzut nr 4).

Deklaracje podatkowe

Drukowane są według ściśle określonego przepisami prawa wzoru, zawsze w układzie pionowym i na papierze o rozmiarze nie mniejszym niż A4.

Spis treści