Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 6.4.
Szablony, słowniki i wydruki »
WYDRUKI

Spis treści    

Program pozwala sporządzać wydruki oraz pliki PDF wielu rożnych dokumentów. Wydruki te charakteryzują się często specyficznymi tylko dla siebie cechami. Poniżej znajduje się opis najistotniejszych kwestii w tym zakresie.

W przypadku zapisu do PDF dokument taki sporządzany jest zgodnie z wszelkimi ustawieniami wydruku.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

To najważniejszy wydruk, którego obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa. Określają one też dość ściśle wzór wydruku, którego program się trzyma. W sensie technicznym najbardziej charakterystyczną jego cechą jest duża ilość kolumn ze znaczną ilością treści, wymuszająca dużą szerokość tabel. Dlatego też podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir):

  • drukowana jest zawsze w formacie poziomym na kartce co najmniej A4;
  • program udostępnia możliwość zmiany takich ustawień jak marginesy oraz krój i rozmiar czcionki (zrzut nr 1), aby w razie potrzeby użytkownik mógł dostosować ten dość kłopotliwy wydruk; jednocześnie domyślne ustawienia są spreparowane tak, aby w typowym wypadku wszystkie dane z łatwością mieściły się w tabelach; nie należy zmieniać tych ustawień bez wyraźnej konieczności.

Wydruk pkpir za dany miesiąc sporządzany jest zawsze z poziomu okna edycji księgi po wybraniu tego miesiąca.

Rejestry VAT i inne raporty

Z technicznego punktu widzenia rejestry VAT są raportami drukowanymi w postaci tabeli z dodatkowymi podsumowaniami. Podobnie jak w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów problemem jest duża ilość kolumn zawierająca dość dużo treści. Dlatego też:

  • program przechowuje odrębne ustawienia marginesów i czcionki specjalnie na potrzeby wydruku rejestrów VAT; ustawienia te dostępne są z poziomu okna raportowego wyświetlającego gotowy rejestr; domyślne ustawienia są wstępnie przygotowane tak, aby rejestr zmieścił się na wydruku w pozycji poziomej, ale w razie potrzeby możliwe są dalsze dostosowania (zrzuty nr 2);
  • jakkolwiek w przeciwieństwie do pkpir rejestry VAT teoretycznie mogą zostać wydrukowane w układzie pionowym, to jednak zalecany jest układ poziomy oraz papier w formacie co najmniej A4.

Ponadto możliwe jest wydrukowanie następujących innych raportów:

We wszystkich tych wypadkach wydruk możliwy jest z poziomu odpowiedniego okna wyświetlającego raport i dostępne są ustawienia marginesów i czcionki – wspólne dla wszystkich raportów innych niż rejestry VAT.

Ewidencja wyposażenia oraz Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Drukowane są według wzoru wynikającego z przepisów prawa określających co obie ewidencje powinny zawierać. Podobne jak podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT napotykają one problemy z formatowaniem wydruku wynikające ze znacznej ilości treści. Dlatego też:

  • drukowane są zawsze w pozycji poziomej na papierze w formacie co najmniej A4,
  • program udostępnia specjalne dodatkowe ustawienia marginesów i czcionki, które w razie potrzeby umożliwiają inne niż domyślne ustawienie wydruku (zrzut nr 3).

Dowody wewnętrzne oraz dowody aktualizacji kosztów

Użytkownik ma możliwość dostosowania marginesów i czcionki wydruku na karcie Dowody księgowe okna Ustawienia (zrzut nr 4).

Deklaracje podatkowe

Drukowane są według ściśle określonego przepisami prawa wzoru, zawsze w układzie pionowym i na papierze o rozmiarze nie mniejszym niż A4.

Spis treści