Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 3.1.
Księgowania i rozliczenia »
OGÓLNE ZASADY KSIĘGOWANIA PRZY POMOCY PROGRAMU

Spis treści    

Program posiada następujące kluczowe podsystemy księgowania:

  1. Księgowanie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir),
  2. Księgowanie VAT,
  3. Księgowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Z technicznego punktu widzenia wszystkie wyżej wymienione elementy zintegrowane są w jednym miejscu w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir). W interfejsie programu jest ona bowiem rozszerzona o możliwość równoległego księgowania VAT oraz składek ubezpieczeniowych. Skorzystanie z tych rozszerzeń jest jednak wyborem użytkownika, który np. nie musi być podatnikiem VAT.

Na podstawie tego zintegrowanego podsystemu księgi generowane są również:

Księgowania mogą zostać rozpoczęte zarówno od dnia 1 stycznia danego roku podatkowego jak i w dowolnym późniejszym momencie. Jest to możliwe nawet jeśli wcześniej księgowania prowadzono poza programem – w szczególności umożliwia on wprowadzenie wartości wstępnych za te miesiące, które księgowano poza nim.

Program przeznaczony jest do prowadzenia księgowości jednej firmy – osoby fizycznej lub spółki osobowej, która zgodnie z odpowiednimi przepisami ma obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir). W ramach tej jednej firmy można jednak prowadzić równolegle wiele ksiąg – zarówno w tym samym roku podatkowym dla kilku zakładów znajdujących się w różnych miejscach, jak i w następujących po sobie kolejnych latach. Jeśli jednak zachodzi potrzeba obsługi wielu firm przy pomocy jednej kopii programu, należy wówczas dokonać jej aktywacji dla każdej z firm i włączyć tryb obsługi wielu firm zgodnie z opisem zawartym w poświęconym temu rozdziale.

Poza powyższym program pozwala również na prowadzenie:

Z istoty rzeczy zarówno ewidencja wyposażenia jak i środków trwałych jest zawsze jedna dla danej firmy niezależnie od ilości prowadzonych ksiąg.

Spis treści